2020 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular
2020 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular - 1
Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

Referans: Mali Destek Programları Başvuru Rehberi 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri

Bir kurum veya kuruluş en fazla 2 proje başvurusu yapabiliyor fakat kaç projeye ortak olabilir?

Mali Destek Programları kapsamında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Proje ile ilgili izin, ruhsat, yetki belgesi vb. belgeler proje başarılı olduktan sonra hazırlanabilir mi?

Projenin uygulanması için zorunlu olan inşaat ruhsatı, bağlantı anlaşması çağrı mektubu, üretim izni, yapı kullanma izni, koruma kurulu kararı vb. her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisans gibi belgeler projenin başarılı olması durumunda sözleşme aşamasında proje sahiplerinden istenecektir. Fakat başvuru aşamasında bu belgelerin sunulması projenin değerlendirilmesi sırasında avantaj sağlayacaktır. Bu nedenle projelerin değerlendirme aşamasında başarılı olabilmesi ve uygulama aşamasında sorun yaşanmaması için gerekli izin, ruhsat vb. belgelerin en kısa sürede hazır edilmesi başvuru sahiplerinin yararına olacaktır.

Referans: Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri 2.2.3. Başvuru Sırasında Sisteme (KAYS) Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler 2.2.4. Sözleşme Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler

Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında üniversiteler ortak olarak yer alabilir mi?

Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında üniversiteler başvuru sahibi veya ortak olamazlar. Sadece iştirakçi olarak yer alabilirler.

Referans: Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Belediyelerin sıfırdan bir küçük sanayi sitesi kurması desteklenebilir mi?

Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında küçük sanayi sitesi kurulumu uygundur. Ancak program kapsamında azami 2.500.000,00 TL destek verilebildiği için bütçenin kalan kısmını başvuru sahibi eş finansman olarak karşılamalıdır.

Referans: Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.4.1. Uygun Maliyetler

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak üretim sektörüne yönelik test laboratuvarı kurmak istiyoruz. Fakat hâlihazırda bir binamız yok. Yeni bina yapımı uygun maliyetler kapsamına giriyor mu?

Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yeni bina yapımı uygundur.

Referans: Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.4.1. Uygun Maliyetler

Proje kapsamında çok sayıda laboratuvar cihazı alınması durumunda, tek tek proforma almak mi yoksa benzer kalemler için gruplandırma yaparak tek bir proforma almak mı daha uygundur?

Proje kapsamında benzer kalemler için gruplandırma yapılarak tek bir proforma almak daha uygundur. Bununla birlikte gruplandırılmış kalemlerin alt kırılımlarında detaylı olarak ürünlerin özelliklerinin açıklanması gerekmektedir. Örneğin alınacak 10 farklı laboratuvar cihazı için tek bir proforma fatura alınabilir, fakat ilgili teknik şartname ve proformada 10 farklı laboratuvar cihazının detaylı özellikleri yazmalıdır.

Referans: Mali Destek Programı Başvuru Rehberleri 2.2.3. Başvuru Sırasında Sisteme (KAYS) Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler

Belediye olarak Ajansınıza proje sunmak istiyoruz, Ajans katkı payı borcunun olması başvuru yapmamıza engel midir?

Belediyelerin Ajansa olan katkı payı borçları proje başvurusu yapılması için engel değildir. Bununla birlikte, kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile ticaret ve sanayi odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, değerlendirme sürecinde başarılı bulunsa bile yararlanıcı ya da ortak olarak ilgili ajansla sözleşme imzalayamaz. Ancak bu halde, başarılı proje sahibi ya da ortağının ödeme güçlüğüne ilişkin kanıtlayıcı belgelerini de içeren gerekçeli başvurusu üzerine, projenin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına etkisinin Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinin ardından Bakanlık onayı ile sözleşme imzalanabilir. Bu durumda dahi başvuru sahibi ya da ortağının sözleşme imzalanmadan evvel muaccel borçlarının en az yüzde yirmisini ödemiş olması şartı aranır.

Referans: Mali Destek Programı Başvuru Rehberleri 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Projeler kapsamında proje ortağının olması zorunlu mudur?

Mali Destek Programları kapsamında proje ortağı bulunması zorunlu değildir. Fakat işbirliği boyutu yüksek, ortaklı projeler değerlendirme kriterlerine göre ilgili alanlardan daha yüksek puan alabileceği için proje ortağının bulunması proje için avantaj sağlayacaktır.

Referans: Mali Destek Programı Başvuru Rehberleri 2.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi (2) Teknik ve Mali Değerlendirme (Değerlendirme Tablosu)

2020 Yılı Teknik Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular
2020 Yılı Teknik Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular - 1
Teknik Destek başvurusu yaparken proforma fatura almak zorunlu mudur?

Başvuru sahibi işletmeler Teknik Destek başvurusu yaparken proforma fatura alıp destekleyici belgelere yüklemesi gerekmektedir. Bununla birlikte başvuru sahiplerinin danışmanlık hizmetlerinin istenen kalitede olması için Teknik Şartnameyi dikkatli ve detaylı hazırlamaları gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.2.1. Talep Formu ve Diğer Belgeler; Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler

Eylül-Ekim döneminde proje başvurumuzu tamamlarsak projemizin faaliyeti ne zaman başlar?

Sözleşme imzalanması ve hizmet alımı yapılmasını müteakip proje faaliyetlerinin Aralık ayında başlaması muhtemeldir.
Teknik destek başvuruları, her bir dönemin tamamlanmasını takip eden on beş iş günü içerisinde değerlendirilir. Teknik destek talepleri uygun görülen başvuru sahipleri ile ilan tarihinden itibaren on iş günü içinde elektronik ortamda sözleşme imzalanır. E-imza kullanılamaması durumunda Ajansa başvuru yapılır.

Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Madde 33)

Projenin tamamlaması sonrasında taahhütname teslimi nasıl olacaktır?

Başvuru dosyaları matbu olarak teslim edilmeyecektir. Başvurular yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim sistemi (KAYS) üzerinden yapılacaktır ve dosya teslimi olmayacaktır. Yalnızca KAYS üzerinden üretilecek taahhütnamenin elektronik imza ile imzalanamadığı durumlarda, taahhütname ıslak imzalı olarak Ajans merkezine ya da illerde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilebilecektir. Ayrıca ıslak imzalı taahhütnameler tarandıktan sonra e-posta yolu ile pyb@ahika.gov.tr adresine gönderilebilecektir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcıların karşılaması gereken bir eş finansman var mıdır?

Teknik Destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmemektedir. Fakat Başvuru Sahibinin teknik destek faaliyetlerini gerçekleştirilebilmesi için gerekli yazılım ve donanım altyapısına sahip olması beklenmektedir. Gerekli teçhizat, yazılım ve lisansların yararlanıcı tarafından karşılanacak ayni katkılar bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

Referans: Başvuru Rehberi 1.2.2. Eş Finansman

Sunulan projeler değerlendirme sürecinde hangi kriterlere göre değerlendirilir?

Değerlendirme süreci; ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ön inceleme aşamasında Teknik Destek başvurusunun Teknik Destek Talep Formunda yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karşılayıp karşılamadığı incelenir. Nihai değerlendirmede ise sırası ile başvurunun; 1. Teknik Destek kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili olduğu, 2. Katma değer yaratacak unsurlar içerip içermediği, 3. İhtiyaç ve sorunların ne kadar doğru bir şekilde tanımlamış olduğu, 4. Beklenen sonuçların, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkisinin olup olmadığı ve çarpan etkileri göz önüne alınır.

Referans: Başvuru Rehberi 2.3.Teknik Destek Başvurularının Değerlendirilmesi ve Seçilmesi (Ön İnceleme ve Nihai Değerlendirme)

Bir kurum/kuruluşa en fazla kaç kez Teknik Destek sağlanabilir?

Ajans, aynı yararlanıcıya bir yıl içerisinde bir defa teknik destek sağlar.
Ayrıca Ajansın 2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı kapsamında sağlamış olduğu danışmanlık kalemlerinden destek alan başvuru sahipleri aynı faaliyetler için bu program kapsamında yeniden destek alamaz.

Referns: Başvuru Rehberi Program Künyesi (Başvuru Sahipleri)

İşletmemiz için danışmanlığını aldığımız programın lisansını da destek kapsamında satın alabilir miyiz?

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek danışmanlık hizmet alımı şeklinde olup sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Diğer hiçbir gider satın alma işlemi için uygun değildir.

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.3. Faaliyetlerin Uygunluğu: Destek Başvurusu Yapılabilecek Faaliyetler

2020 COVID-19 ile Mücadele Ve Dayanıklılık Programı Sıkça Sorulan Sorular
COVID-19 ile Mücadele Ve Dayanıklılık Programı Sıkça Sorulan Sorular - 1
Covıd-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında başvurduğumuz projemizde yeni istihdam edilecek çalışanın maaş, SGK giderleri uygun maliyet mi?

Projede kapsamında istihdam edilmiş yeni personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) uygun maliyet olarak kabul edilmektedir.

 

Referans: 

Başvuru Rehberi

2.6.1. Uygun Maliyetler

Covıd-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında danışmanlık alabilir miyiz? Ayrıca danışmanlığı yurtdışı firmadan alabilir miyiz?

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri uygun maliyettir. Fakat proje süresinin azami 3 ay olması ve program ile acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi hedeflenmekte olup acil çözüm sunmayan danışmanlık faaliyetleri projenin başarısını etkileyebilecektir.

Ajansın satın alama kurallarını yurtdışı firmalar sağlayamadığı için, diğer konularda olduğu gibi danışmanlık kapsamındaki satınalmaların da yurtiçi firmalarda yapılması gerekir.

 

Referans: 

Başvuru Rehberi

2.6.1. Uygun Maliyetler

Psikolojik destek ve online terapi merkezinin oluşturulması uygun proje konuları arasında mıdır?

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini hedeflemektedir. Örnek proje konusundaki gibi yenilikçi bir yaklaşımla ele alınan projeler program kapsamında başvuru rehberi değerlendirme tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Söz konusu faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve gerekçelerini izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

 

Referans: Başvuru Rehberi 1.2. Programın Hedef ve Önceliği

Ajansa borcu bulunan belediyelerin projelerde başvuru sahibi olabilmeleri veya ortak olarak yer alabilmeleri uygun mudur?

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, bütçe paylarını Ahiler Kalkınma Ajansı’na aktarmadıkça ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülükleri tamamen yerine getirmedikçe, yararlanıcı veya proje ortağı olarak Ajansla destek sözleşmesi imzalayamaz. Bu durum söz konusu kurumların proje başvurusu yapmalarına engel değildir.

 

Ancak bu halde, başarılı proje sahibi ya da ortağının ödeme güçlüğüne ilişkin kanıtlayıcı belgelerini de içeren gerekçeli başvurusu üzerine, projenin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına etkisinin Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinin ardından Bakanlık onayı ile sözleşme imzalanabilir. Bu durumda dahi başvuru sahibi ya da ortağının sözleşme imzalanmadan evvel muaccel borçlarının en az yüzde yirmisini ödemiş olması şartı aranır.

 

Referans: 

Başvuru Rehberi

2.1.Kimler Başvurabilir?

Şahıs işletmeleri, COVID-19 Programına başvuru yapabilir mi?

Kâr Amacı Güden İşletmelerin Başvuru Sahibi veya ortak olması durumunda, tüzel kişiliği haiz olması ve TR71 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kayıtlı olmaları ve merkezlerinin veya yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.

 

Referans: 

Başvuru Rehberi

2.1.Kimler Başvurabilir?

Projelerde ön ödeme yapılacak mı? Yapılacak ise yüzde kaç olarak yapılacaktır?

Bu program kapsamında ön ödeme %60 olarak belirlenmiş olup yararlanıcının proje koşulları, risk faktörleri göz önüne alınarak azaltılabilir. Projenin tamamlanması sonrasında nihai ödeme hakediş usulüne göre ödenecektir.

 

Referans: 6.3.Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları

Başvuru değerlendirme süreci tahmini olarak ne kadar süre içinde tamamlanır?

Başvurular, eksik evrak bulunmaması durumunda Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla 3 (üç) iş günü içerisinde değerlendirilmektedir. Desteklenmesine karar verilen projelere elektronik ortamda resmi yazı ile bildirim yapılmaktadır.

 

Referans: 

Başvuru Rehberi

6.2. Öngörülen Takvim

2019 Yılı MDP Sıkça Sorulan Sorular
2019 Yılı MDP Sıkça Sorulan Sorular-1 Ulaşmak İçin Tıklayınız
İdaremiz bir kamu kurumudur. Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için bir proje yazmayı düşünüyoruz. İdaremizin bu proje için bütçesinde ayırdığı bir meblağ yoktur. Kurumumuzun proje destek tutarının geri kalanının tamamını projede personel görevlendirerek sağlaması mümkün müdür?

Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanını karşılayacak şekilde kabul edilebilmektedir. Kamu görevlilerine ayrıca proje kapsamında ücret ödenmeyecektir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

Kurumumuz Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapmayı planlamaktadır. Projemizde ortağımızın olması değerlendirme aşamasında artı puan sağlar mı?

2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başvurusu yapılan projelerde ortak bulunması ve ortakların projeye katılımları ile katkı düzeyleri puanlamada dikkate alınacaktır.

 

Referans: Değerlendirme Tablosu-Yöntem 3.3

Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek programına yapmayı planladığımız başvuru kapsamında, projede yapılması gerekli inşaat işleri bulunmaktadır. İnşaat işleri hazırlayacağımız proje bütçesi için uygun maliyet midir?

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesi için uygun maliyettir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler

Eğitim uygulama alanı için konteyner yapı, prefabrik yapı veya çadır kurulumu gerekmektedir. Uygun maliyet olarak kabul edilmekte midir?

Prefabrik ve konteyner bina yapımı/alımı yeni bina olarak nitelendirilmekte olup, uygun maliyet değildir. Çadır, proje gerekçelendirmesi yeterli şekilde yapılması koşulu ile uygun maliyet kabul edilebilecektir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

Dezavantajlı gruplar kimleri kapsıyor?

Sosyal Kalkınma MDP (Mali Destek Programı) Rehberi Terimler Sözlüğü kısmında Dezavantajlı Gruplar şu şekilde tanımlanmıştır. DEZAVANTAJLI GRUPLAR: Sosyal ve ekonomik hayata katılımda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, engelli olma, vb. açılardan toplumun diğer kesimlerine göre zayıf kalan, “ekonomik ve sosyal dışlanma ”ya maruz kalan kesimler. (Örneğin; ekonomik ve sosyal dışlanmaya maruz kalan kadınlar, çocuklar, engelliler gibi)

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Rehberi Terimler Sözlüğü

Projelerin uygulama süresi ne zaman başlamaktadır?

Projesi başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan başvuru sahibi ile Ajansımız arasında bir sözleşme düzenlenecektir. Proje uygulama süresi ise bu sözleşmenin imza tarihinden 1 (bir) gün sonra başlayacaktır.

 

Referans: Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu

Başvuru esnasında aynı mal ya da hizmet için alınan proforma faturaların ortalama değeri mi bütçeye yansıtılacaktır?

20.000 TL’yi geçen her mal ya da hizmet alımı için alınan 3 proforma faturadan ihtiyaç duyulan faaliyet için en uygun olanı seçilmeli ve projede gerekçelendirmesi tam yapılmalıdır.

Sosyal Kalkınma MDP kapsamında, eğitime yönelik yazılım uygulaması veya oyun satın alma uygun faaliyet ve maliyet olarak değerlendirilebilir mi?

Eğitim faaliyetlerine yönelik yazılım satın alınması uygun faaliyet olarak kabul edilmektedir.

 

Referans: Başvuru Rehberi “2.1.4.1. Uygun Maliyetler”

Spor kulüpleri dernekleri bu desteklerden faydalanabilir mi?

08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri uyarınca spor kulüpleri dernek statüsünde olup Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olarak kabul edilecektir.

 

Referans: 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri

Başvuru Sahibinin Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borçlarından bir veya birkaçının olması durumunda programa başvuruda bulunabilir mi?

Program kapsamında başvuru aşamasında Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borç sorgulaması Ajansımız tarafından yapılmamaktadır. Borç sorgulamaları destek alamaya hak kazanan projeler için sözleşme aşamasında yapılacaktır.

 

Referans: Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri “2.2.3. Başvuru Sırasında Sisteme (KAYS) Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler”

Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanan kurum/kuruluşların iştirakçilerine proje bütçesinden yapılacak ödemeler uygun maliyet midir?

Hayır. Ajanstan destek almaya hak kazanmış projelerde yer alacak iştirakçiler projenin güvenilirliğini ve sürdürebilirliğini arttırabilmek amacıyla projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenirler. İştirakçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde proje bütçesinden herhangi bir ödeme alamazlar ve iştirakçilerin yapacakları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

 

Referans: Başvuru Rehberi “2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler”

Proje kapsamında herhangi bir alım yaparken başvuru esnasında sunmuş olduğumuz proforma faturaları aldığımız yerlerden alım yapılması zorunlu mudur?

Proje kapsamında gerçekleştirilecek alımlar Başvuru Sahibinin niteliğine göre tabi olduğu satın alma mevzuatına, kendine ait satın alma kuralları olmayan yararlanıcılar için ise Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirilir. Doğrudan temin usulü, pazarlık usulü ya da ihale usulüne göre yapılacak alımların başvuru esnasında sunulan proforma faturaların alındığı yerden yapılması zorunlu değildir.

Okul olarak Sosyal Kalkınma Programına başvuruda bulunmak için il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün projemize ortak olması gerekli midir?

İl ve ilçelerde milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlar (okul, halk eğitim merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi vb.) sundukları proje tekliflerinde bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerini projelerine ortak olarak dâhil etmek zorundadırlar. Bu kurala riayet edilmemesi durumunda sunulacak proje teklifleri ön inceleme aşamasında reddedilecektir / elenecektir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Künyesi “Uygun Başvuru Sahipleri”

Mali destek programınız kapsamında, imalat sanayi önceliklerinden başvuru yapmak istiyoruz, hangi konularda başvuru yapabiliriz?

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı başvuru rehberi “Proje Konuları ve Faaliyetleri” başlığında belirtilen örnek faaliyet konularını inceleyebilirsiniz.

 

Referans: 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri

Kurumumuz bir proje başvurusu yaparken başka bir kurumun yürüttüğü projeye ortak olabilir mi?

Kurumunuz bir proje başvurusu yaparken, başka bir kurumun yürüttüğü projeye ortak olabilir. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı için, bir Başvuru Sahibi endüstriyel simbiyoz kapsamında sunulan projeler için en fazla iki, diğer projeler için en fazla bir projede ortak olarak bulunabilir.

 

Referans: Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri

2019 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular-2 Ulaşmak İçin Tıklayınız
İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Program Kapsamında yumurta üretimine yönelik otomatik sistemli zenginleştirilmiş kafes sistemleri alımı birincil tarım faaliyeti kapsamında mı değerlendirilir?

İlgili makine ve ekipman yumurta üretimi için gerekli sınıflama ve paketleme işleminde de kullanılacağı için birincil tarım faaliyeti dışında üretim faaliyeti olarak değerlendirilecektir.

 

Referans: İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma MDP Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Program Kapsamında Organik solucan gübresi üretiminde verimlilik artışı ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik yapılacak yatırım birincil tarım faaliyeti kapsamında değerlendirilir mi?

Solucan gübresi üretimi amacıyla alınması düşünülen makine ekipman birincil tarım dışında üretim faaliyeti olarak değerlendirilecek olup solucan alımı ise desteklenmeyecek birincil tarım faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

 

Referans: İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma MDP Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek programı ile ilgili olarak; Başvuru Rehberi sayfa 14 de; Projeler bu konularla sınırlı değildir, programın amaçlarına uygun bir şekilde çeşitlendirilebilir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve kesinlikle aşağıdaki konuları içermemelidir: -GES (Güneş Enerjisi Santrali) ve RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) kurulumuna yönelik projeler,yer almaktadır. Ancak proje kapsamında verimlilik artışı ve yüksek katma değerli ürün üretimine yönelik alınacak makine-ekipman hattının enerjisinin GES’ten karşılanması koşuluyla (off-grid sistem), projenin hedefi değil bir faaliyeti olarak GES içermesi durumunda ilgili kalem proje bütçesinde iptal edilir mi?

Başvuru rehberinde belirlenen desteklenmeyecek faaliyetler kapsamında bulunan Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Rüzgâr Enerji Santrali (RES) kurulumuna yönelik projeler off-grid sistemler dahi olsa uygun proje teklifi olarak kabul edilmeyecektir.

 

Referans: İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma MDP Rehberi Sayfa 14

Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesine bağlı köylülerimiz olarak, Ankara Mamak’ta köylülerimize sosyal hizmetler konusunda yardımcı olunmakta, merkezi Ankara’da olup da Köyümüzde gerçekleştireceğimiz projelerimiz bulunmaktadır, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına müracaat edebilir miyiz?

Sosyal Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmek için derneklerin merkezi ve yasal şubesinin TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) içinde bulunması gerekmektedir. Bölge dışından yapılacak olan başvurular uygun başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru sahiplerinin uygunluğu: Kimler Başvurabilir

Köy tüzel kişiliği Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına başvuru yapabilir mi?

Sosyal Kalkınma Mali Destek programına köy tüzel kişilikleri başvuru yapabilir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru sahiplerinin uygunluğu: Kimler Başvurabilir

Mersin Koruyucu Aile ve Gönül Elçileri Derneği olarak çağrınıza uygun proje ile başvurmak istiyoruz. Rehberde bahsi geçen 5 ilden birinde edineceğimiz bir ortak ile proje başvurusu yapabilir ve başvuran olabilir miyiz?

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapabilmek için derneklerin merkezi ve yasal şubesinin TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) içinde bulunması gerekmektedir. Proje ortağının ise bölge dışından olmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru sahiplerinin uygunluğu: Kimler Başvurabilir

Nevşehir Acıgöl OSB’de faaliyet göstermekteyiz. 2019 yılında açılan imalat sanayi mali destek programınıza başvuru yapmak istiyoruz. Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’dan mevcut olarak devam eden projemiz Ajansa başvuru yapmamıza engel midir?

Mevcut olarak devam eden projeniz Ajansa başvuru yapmamıza engel değildir. Ancak aynı proje konusunda hem Ajanstan hem de diğer kurumdan destek alınması mümkün değildir.

 

Referans: İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma MDP Rehberi Sayfa 9

2017 Yılı MDP Sıkça Sorulan Sorular
2017 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı MDP Sıkça Sorulan Sorula-1 Ulaşmak İçin Tıklayınız
Mahalle muhtarları projeler için uygun başvuru sahipleri midir?

Mahalle muhtarlıklarının tüzel kişiliği olmadığı için projeler kapsamında Başvuru Sahibi/Ortak olamazlar.

Proje süresi asgari 12 ay olarak belirlenmiş ama bizim düşündüğümüz sistemi kurmamız asgari sürenin altında bir sürede gerçekleşebilecektir. Bu duruma göre bu programa başvurabilir miyiz?

Asgari proje süresinden daha kısa sürede projenin bazı faaliyetleri bitirilebilir ancak projenin tümünün bitirilmesi mümkün olmayabilir. İhale süreci, ödemelerin yapılması, raporlamaların ve mali denetimlerin gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında projeler için asgari süre olarak 12 (on iki) ay belirlenmiştir.

Bu durumda projeleri Ajans’a sunarken projenin en az 12 (on iki) ay sürecek şekilde planlanması gerekmektedir. Bununla birlikte projenin erken tamamlanması durumunda mevzuatta engelleyici veya cezai hüküm bulunmamaktadır. 

Referans: KÖA Başvuru Rehberi, 2.1.3.1 Süre 

Proje kapsamında idari ve teknik personel ya da vasıfsız işçi sayısı sınırlaması bulunmakta mıdır?

Başvuru sahibinin ve ortağının proje kapsamında yurt içinde görevlendireceği yeni/mevcut personelinin net maaşları (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) uygun maliyettir. Projede gerekçelendirilmesi yapılmak kaydıyla bu konuda sayı sınırlandırılması yoktur.

Referans: KÖA Başvuru Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler 

Ajans proje bütçesinde revizyon yapacak mıdır?

Başvuru sahiplerinden gerçekçi ve uygun maliyetlerin yer aldığı bütçelerin hazırlanması beklenilmektedir. Bununla birlikte Ajans gerçekçi olmayan, piyasa maliyetlerine göre abartılı bulduğu, projenin uygulanması için ya da beklenen sonuçlar için gereksiz bulduğu, uygun olamayan maliyetlerin yer aldığı bütçe kalemlerinde revizyona gitme hakkını saklı tutar.

Referans:  KÖA Başvuru Rehberi  2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler 

Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

Referans: KÖA Başvuru Rehberi 

Bütçedeki tutarlar KDV dahil mi hariç mi olmalı?

2017 yılı mali destek programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için Katma Değer Vergisi uygun maliyettir.

Referans: KÖA Başvuru Rehberi 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu 

Hangi şartlarda proforma fatura sunmamız gerekiyor?

10.000,00 TL ve üstü her türlü hizmet/ mal alımı kalemi için farklı firmalardan alınmış en az 3 adet proforma fatura sunulması gerekmektedir.

Referans: KÖA Başvuru Rehberi 2.2.3. Başvuru Sırasında KAYS’a Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler 

Bir kurum veya kuruluş en fazla 2 proje başvurusu yapabiliyor ama kaç projeye ortak olabilir?

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Kamu kurumuyuz. Sadece satmak için enerji üretebilir miyiz?

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin, Başvuru Rehberi, 1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri Bölümünde belirtilen amaç ve önceliklere uygun olması gerekmektedir. Projeler dizayn edilirken bu amaç ve öncelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin kurulacağı projelerde başvuru sahibinin ilgili mevzuat (Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik)  gereğince kendi elektrik enerjisini karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde sistemi kurması esastır.  

 

Referans: KÖA Başvuru Rehberi, 1.2 Programın Amaç ve Öncelikleri 

Proje kapsamında görevlendirilecek kilit personeli, projeye iştirakçi olarak katılacak olan kurumun bir personelinden belirleyebilir miyiz?

Projede görevlendirilecek kilit personel, proje başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi tarafından sağlanabilir. Ancak kilit personel bir kamu görevlisi ise, proje kapsamında herhangi bir ücret ödenemeyecektir.

Proje kapsamında karşılamamız gereken eş finansmanı ayni katkı şeklinde (araç, bina, cihaz vs.) sağlamamız mümkün mü?

Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Diğer taraftan, desteğin verilmesi durumunda yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

 

Referans: KÖA Başvuru Rehberi, 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler, Ayni Katkılar 

Önceliklerin birbirlerine göre üstünlükleri var mıdır? (Öncelikler sıralı mıdır: Öncelik 1’in kapsamına giren Öncelik 2’nin kapsamına girenden daha mı avantajlıdır?)

Başvuru Rehberi’nin 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri başlığı altında belirtilen önceliklerin birbirlerine göre üstünlüğü bulunmamaktadır.

Ajans tarafından araç alımı veya kiralanmasına destek sağlanabilir mi?

Başvuru Rehberinin “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler” başlığı altında belirtildiği gibi her türlü araç alım maliyetleri uygun maliyet değildir ama araç kiralama maliyetleri uygun maliyettir.

 

Referans: KÖA Başvuru Rehberi 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu 

Sunulacak projenin birden fazla önceliğe hitap etmesi durumunda projenin değerlendirilmesinde olumlu veya olumsuz bir etki olacak mıdır?

Sunulan projelerin birden fazla önceliği kapsaması proje değerlendirmelerinde dikkate alınmaktadır. Öncelik ilişkilendirmelerinde başvuru sahibinin en az bir (1) önceliği seçmesi zorunludur. Başvurular değerlendirilirken, başvuru rehberinde yer alan değerlendirme tablosundaki kategoriler ışığında puanlama yapılmaktadır.

Proje ile ilgili izin, ruhsat, yetki belgesi vb. belgeler proje başarılı olduktan sonra hazırlanabilir mi?

Projenin uygulanması için zorunlu olan inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı, üretim izni, yapı kullanma izni vb. her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisans gibi belgeler projenin başarılı olması durumunda sözleşme aşamasında proje sahiplerinden istenecektir. Başarılı proje sahiplerine gönderilecek olan sözleşmeye davet bildirimine en fazla 10 iş günü içerisinde gerekli belgelerin tamamı tedarik edilmiş olarak icabet edilmediği takdirde Başvuru Sahibi sözleşmeden feragat etmiş sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir. Bu sebeple projelerin uygulanması için gerekli izin, ruhsat ve belgelerin proje sonuçlarının açıklanmasını beklemeksizin hazır edilmesi başvuru sahiplerinin yararına olacaktır.

Yurt dışından bir ortak projeye dâhil edilebilir mi?

Projeler kapsamında Başvuru Sahiplerinin ya da Ortakların yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak kabul edildiği için Başvuru Sahibi ya da Ortak kurum/kuruluşların Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve faaliyet gösteriyor olması zorunludur. Dolayısıyla yurt dışında faaliyet gösteren bir kurum/kuruluşun projeler kapsamında Başvuru Sahibi ya da Ortak olması mümkün değildir.

Enstitümüz başta patates ıslahı olmak üzere patates konusunda araştırma çalışmaları yürütmektedir. 2005 yılında başlayan patates ıslahı çalışmaları sonucunda 2018 yılı itibarı ile Türkiye'de tescilli 149 adet patates çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerden 8

Başvuru Rehberlerinde de belirtildiği üzere, birincil tarım faaliyetleri kapsamına giren konular ve bu faaliyetlere yönelik makine-ekipman alımı desteklenmeyecektir.

 

Referans: KÖA Başvuru Rehberi, 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler

2017 Yılı Sosyal Kalkınma MDP Sıkça Sorulan Sorula-1 Ulaşmak İçin Tıklayınız
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2017 Yılı Teknik Destek Programından yararlanmaktayız. Mali destek programından da yararlanmak istiyoruz. Ancak çağrıda "Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında en fazla 1 proje teklifi için destek alabilir." ifadesi vardır. Bu kapsamda Mali destekten yararlanabilir miyiz?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’ne göre teknik destek programı mali destek programı kapsamında değildir. 2017 Yılı Teknik Destek Programından yararlanmış olmanız, 2017 Yılı Mali Destek Programlarına proje başvurusu yapmanıza engel değildir. 

 

Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 11

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu ) olarak (Hafif Düzey Zihinsel ve Fiziksel Engelli) öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulumuzda ''Sosyal kalkınma mali destek programı'' için proje hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz havaların soğuduğu aylarda beden eğitimi derslerini kapalı bir salonumuz olmadığı için yapamıyorlar. Bizde bunu düşünerek öğrencilerimiz için prefabrik veya konteyner tarzı bir kapalı spor salonu yapmayı düşündük. Bu bağlamda prefabrik veya konteyner tarzı kapalı spor salonu sosyal kalkınma mali destek programı içerisinde demirbaş yada teçhizat olarak değerlendirilebilir mi?

Prefabrik ve konteyner bina yapımı/alımı yeni bina olarak nitelendirilmekte olup, uygun maliyet değildir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4.2.   Uygun Olmayan Maliyetler

Projelerin uygulama süresi ne zaman başlamaktadır?

Projesi başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan başvuru sahibi ile Ajansımız arasında bir sözleşme düzenlenecektir. Proje uygulama süresi ise bu sözleşmenin imza tarihinden 1 (bir) gün sonra başlayacaktır.

Valilik Birim Müdürlüğü olarak hizmet veriyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü olarak potansiyel vergi kimlik numarası almamız durumunda Küçük Ölçekli Altyapı MDP ve Sosyal Kalkınma MDP teklif çağrılarına başvuru sahibi olabilir miyiz?

Valiliğe bağlı alt birimlerin ayrıca bir tüzel kişiliği bulunmadığı için uygun başvuru sahibi değildirler. Valilik adına başvuru yapabilirler.

Dezavantajlı gruplar kimleri kapsıyor?

Sosyal Kalkınma MDP (Mali Destek Programı) Rehberi Terimler Sözlüğü kısmında Dezavantajlı Gruplar şu şekilde tanımlanmıştır. DEZAVANTAJLI GRUPLAR: Sosyal ve ekonomik hayata katılımda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, engelli olma, vb. açılardan toplumun diğer kesimlerine göre zayıf kalan, “ekonomik ve sosyal dışlanma ”ya maruz kalan kesimler. (Örneğin; ekonomik ve sosyal dışlanmaya maruz kalan kadınlar, çocuklar, engelliler gibi)

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Rehberi Terimler Sözlüğü

Sosyal kalkınma projelerinde proje kapsamında yurt dışı eğitim, inceleme vb. faaliyet desteklenir mi?

Proje uygulamalarının tümünün TR71 bölgesinde yapılması esastır. Ancak fuar, sergi, konferans vb. etkinlikler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Söz konusu hususların proje özelinde (zorunluluk vb.) ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Rehberi 2.1.3. Yer 

Spor kulüpleri dernekleri bu desteklerden faydalanabilir mi?

08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri uyarınca spor kulüpleri dernek statüsünde olup Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olarak kabul edilecektir.

 

Referans: 08/07/2005 tarihli ve 25869 sayılı Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin 2. ve 5. maddeleri

Başvuru Sahibinin Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borçlarından bir veya birkaçının olması durumunda Program’a başvuruda bulunabilir mi?

Program kapsamında başvuru aşamasında Vergi Borcu, SGK Borcu ve Ajans Katkı Payı Borç sorgulaması Ajansımız tarafından yapılmamaktadır. Borç sorgulamaları destek alamaya hak kazanan projeler için sözleşme aşamasında yapılacaktır.

Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanan kurum/kuruluşların iştirakçilerine proje bütçesinden yapılacak ödemeler uygun maliyet midir?

Hayır. Ajanstan destek almaya hak kazanmış projelerde yer alacak iştirakçiler projenin güvenilirliğini ve sürdürebilirliğini arttırabilmek amacıyla projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenirler. İştirakçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyetlerde proje bütçesinden herhangi bir ödeme alamazlar ve iştirakçilerin yapacakları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

Başvuru esnasında aynı mal ya da hizmet için alınan proforma faturaların ortalama değeri mi bütçeye yansıtılacaktır?

10.000 TL’yi geçen her mal ya da hizmet alımı için alınan 3 proforma faturadan ihtiyaç duyulan faaliyet için en uygun olanı seçilmeli ve projede gerekçelendirmesi tam yapılmalıdır. 

Proje kapsamında herhangi bir alım yaparken başvuru esnasında sunmuş olduğumuz proforma faturaları aldığımız yerlerden alım yapılması zorunlu mudur?

Proje kapsamında gerçekleştirilecek alımlar Başvuru Sahibinin niteliğine göre tabi olduğu satın alma mevzuatına, kendine ait satın alma kuralları olmayan yararlanıcılar için ise Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirilir. Doğrudan temin usulü, pazarlık usulü ya da ihale usulüne göre yapılacak alımların başvuru esnasında sunulan proforma faturaların alındığı yerden yapılması zorunlu değildir.

Bir ilkokul olarak Sosyal Kalkınma Programına başvuruda bulunmak için ilçe milli eğitim müdürlüğünün projemize ortak olması gerekmekte midir?

Okulların yapacağı proje başvurularında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak olması zorunluluğu yoktur. Okulların yapacağı başvurularda “Başvuru Sahibinin Beyanı” bölümünün okulun en yüksek amiri (Müdür, Müdür Vekili) tarafından imzalanması yeterlidir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortak veya iştirakçisinden sağlanması mümkün müdür?

Hayır. Söz konusu mal ve hizmet satın alımları proje ortak veya iştirakçilerinden gerçekleştirilemez. Ancak, proje ortak ve iştirakçileri projenin gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak mal ve hizmet sağlayabilirler.

Kurumumuz bir proje başvurusu yaparken başka bir kurumun yürüttüğü projeye ortak olabilir mi?

Kurumunuz bir proje başvurusu yaparken, başka bir kurumun yürüttüğü projeye ortak olabilir. Mali Destek Programları kapsamında proje ortaklığı konusunda herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen birkaç hususta yardımınıza ihtiyaç duymaktayız. Bilindiği gibi kamu kurumlarının bu tip projeler için ellerinde hazır bulunan bütçeleri yoktur. Dolayısı ile bu tip bir hibe/destek başvurusunda bulunabilmek için kurumumuz tarafından karşılanacak tutarın başvuru öncesi bulunması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle; 1.Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak bir proje hazırlamak istemekteyiz. Projemizin toplam maliyetinin net 40.000 TL olduğunu varsayarsak bu tut

2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru öncesi eş finansman bulundurmaları gerekmemektedir.

 

Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.

 

Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanını karşılayacak şekilde kabul edilebilmektedir.

 

2017 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında azami destek oranı %90 olarak belirlenmiştir. Geri kalan kısmı eş finansman olarak başvuru sahipleri kendi personellerini (veya varsa proje ortaklarının personellerini) projede görevlendirerek maaşlarını eş finansman olarak saydırabilirler. Bu şekilde başvuru sahipleri nakit katkıda bulunmadan proje başvurusunda bulunabilirler.  

İdaremiz bir kamu kurumudur. Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için bir proje yazmayı düşünüyoruz. İdaremizin bu proje için bütçesinde ayırdığı bir meblağ yoktur. Kurumumuzun proje destek tutarının geri kalanının tamamını projede personel görevlendirerek sağlaması mümkün müdür?

Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ayrıca, kamu görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yalnızca yararlanıcının eş-finansmanını karşılayacak şekilde kabul edilebilmektedir. Kamu görevlilerine ayrıca proje kapsamında ücret ödenmeyecektir.

 

Referans:  Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi , 2.1.4.1 Uygun Maliyetler ,  2.1.4.2  Uygun Olmayan Maliyetler

 

Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir ?

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

 

Referans:  Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi   2.1.3.3.  Proje Konuları ve Faaliyetleri

Kurumumuz Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje başvurusu yapmayı planlamaktadır. Projemizde ortağımızın olması değerlendirme aşamasında artı puan sağlar mı?

2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başvurusu yapılan projelerde ortak bulunması ve ortakların projeye katılımları ile katkı düzeyleri puanlamada dikkate alınacaktır.

 

Referans:  Değerlendirme Tablosu-Yöntem 3.3 

Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek programına yapmayı planladığımız başvuru kapsamında, projede yapılması gerekli inşaat işleri bulunmaktadır. İnşaat işleri hazırlayacağımız proje bütçesi için uygun maliyet midir?

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesi için uygun maliyettir.

 

Referans: Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi 2.1.4.1 Uygun Maliyetler 

2016 Yılı MDP Sıkça Sorulan Sorular
2016 Yılı KOBİ Geliştirme MDP Sıkça Sorulan Soruları-1 Ulaşmak İçin Tıklayınız
Ankara’da bulunan merkez şubemiz için Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 2015 yılında destek almış bulunmaktayız. 2016 yılı için AHİKA’dan Kırıkkale’de bulunan şubemiz için destek alabilir miyiz?

Cevap: Öncelikle adına başvuru yapmayı düşündüğünüz işletmenizin merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısına başvuru tarihi itibariyle Ajansımızın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kurulmuş/tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan işletmenizin başka bölgede bulunan yasal şubesinin oradaki Kalkınma Ajansından destek almış olması, Ajansımıza başvuru yapılmasına engel değildir. Diğer taraftan Ajansımızdan destek alabilmek için işletmelerin tüzel kişilikleri esas alınmaktadır. Bu açıdan TR71 Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir KOBİ Ajansımız mali destek programına başvuru yapabilir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

2015 yılında bölgeniz dışındaki bir ilden ve başka bir Kalkınma Ajansından TR71 dışındaki bir işletmemiz için destek almış bulunmaktayız. 2016 yılında bölgenizde bulunan bir diğer işletmemiz için farklı bir yatırım konusuyla Ajansınıza başvuruda bulunabilir miyiz?

Cevap: Öncelikle adına başvuru yapmayı düşündüğünüz işletmenizin merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısına başvuru tarihi itibariyle Ajansımızın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kurulmuş/tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan işletmenizin başka bölgede bulunan yasal şubesinin oradaki Kalkınma Ajansından destek almış olması, Ajansımıza başvuru yapılmasına engel değildir. Diğer taraftan Ajansımızdan destek alabilmek için işletmelerin tüzel kişilikleri esas alınmaktadır. Bu açıdan TR71 Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir KOBİ Ajansımız mali destek programına başvuru yapabilir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Bölgenizde ceviz üretimi konusunda proje hazırlamak istemekteyiz. Bu proje ile temin etmek istediğimiz ekipman, çapa işleri için gerekli bahçe tipi tarım makinasıdır. Bu ekipmanın proje kapsamında bütçelendirilmesi uygun mudur?

Cevap: Birincil tarım faaliyetleri Ajans tarafından desteklenmeyecek faaliyetler arasındadır. Her türlü bitkisel ürünlerin ekimi, dikimi, hasatı ve hayvanların üretilip/yetiştirilmesi, avlanması ya da çiftliklerde su ürünleri üretilmesi vb. birincil tarım faaliyetleridir. Bu ürünlerin çeşitli katkı maddeleri ya da süreçlerden geçirilerek işlenmesi birincil tarım değildir. Yine bu ürünlerin depolanması, ambalajlanarak katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürülmesi, pazarlanması gibi süreçlere ilişkin ekonomik faaliyetler de birincil tarımın kapsamı dışında olup bunlar tarımı destekleyici faaliyetlerdir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 16, 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

▲ 2014 ve 2015 yıllarında yıllık net satış hasılatımız 40 milyon TL’nin üzerindedir. İşletmemiz KOBİ vasfını kaybetmiş midir? KOBİ tanımındaki; Çalışan Sayısı, Yıllık Net Satış Hasılatı ve Mali Bilanço şartlarını sağlayan işletmemizin sermayesinin %50’si KOBİ olmayan bir işletmeye aittir. İşletmemiz uygun başvuru sahibi midir?

Cevap: 4 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3834 karar sayılı “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında KOBİ tanımı şu şekildedir: İkiyüzlü kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler, ayrıca sermayesinin veya oy haklarının % 25’inden (yüzde yirmi beş) fazlasının bir kamu kurumuna ya da söz konusu yönetmelikte yer alan KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler. İşletmelerin KOBİ olarak nitelendirilebilmesi ve Mali Destek Programına uygun başvuru sahibi olabilmeleri için yukarıdaki KOBİ tanımında belirlenen tüm şartları sağlamaları gerekmektedir. Hesaplarının kapanış tarihinde, işletme sınıfları ve KOBİ vasfı belirlenirken dikkate alınan kriterlerden herhangi birini, birbirini takip eden iki hesap döneminde de kaybeden veya aşan işletmeler sınıf değiştirir veya KOBİ vasfını kaybeder.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 4, Program Özeti Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik, Madde 6, Sınıf Değiştirme ve Vasfın Kaybı

İşletmemiz yenilenebilir enerji konusunda başvuru yapmayı planlamaktadır. İşletmemiz, üreteceği elektriği yalnızca işletme içerisinde kullanmayı planlamakta ve enerji fazlasını devlete satmayı düşünmemektedir. Bu kapsamda başvuruda bulunurken Ajansınıza Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu sunmamız gerekli midir?

Cevap: Proje kapsamında yapılması planlanan yenilenebilir enerji yatırımlarında gerekli durumlarda Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubunun sunulması gerekir. Dağıtım şirketi üzerinden mahsup edilmesi amacıyla sisteme verilmeyen enerji için Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu alınmasına gerek yoktur. Proje başvurunuzda bunu açıkça belirtmek kaydıyla Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu sunmanıza gerek kalmayacaktır.

 

Referans: Başvuru Rehberi Sayfa 19, 2.2.3. Sözleşme Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler:

İşletmemiz 2014 yılı mali destek programından faydalanmış ve en son olarak 12.05.2015 tarihinde nihai ödeme almıştır. 2016 program başvuru rehberine göre 06.06.2016 tarihinde sürecin tamamlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda işletmemiz 2016 KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi midir?

Cevap: Bir işletmenin uygun başvuru sahibi olabilmesi için, Ajansla yaptığı destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden (nihai ödeme tarihinden itibaren) en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreçte dikkate alınacak tarih sürecin sona erdiği tarih değil, Ajansa sistem üzerinden matbu olarak başvuru yapılabilecek son tarih yani 15.04.2016‘dır.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

2014 yılında işletmemiz için Ajansınızdan proje desteği almıştık, nihai ödeme ise 15.06.2015 tarihinde gerçekleşmişti. İşletmemiz, 2016 yılı için hazırlanan Mali Destek Programına proje sunabilir mi?

Cevap: Bir işletmenin uygun başvuru sahibi olabilmesi için, Ajansla yaptığı destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden (nihai ödeme tarihinden itibaren) en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreçte dikkate alınacak tarih sürecin sona erdiği tarih değil, Ajansa sistem üzerinden matbu olarak başvuru yapılabilecek son tarih yani 15.04.2016‘dır.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Firmamız yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik eldesine yönelik bir GES projesi hazırlamayı planlamaktadır. 2016 KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı başvuru rehberinde önceliklerde konuya doğrudan atıfta bulunulmamasına karşın sözleşme aşamasında sunulması gerekli belgeler listesi Madde 10’da Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubundan bahsedilmektedir. 2016 KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında firmamızın hazırlayacağı GES projesi uygun proje konusu mudur?

Cevap: Proje kapsamında işletmenizin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılmasını planlayacağınız GES projesi uygun proje konusu olarak değerlendirilmektedir. .

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 6, 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri

Ajansınıza Mali Destek Programı kapsamında sunmayı planladığımız projede bir elektrikli forklift alımı öngörülmektedir. Bu maliyet bütçelendirme bölümünde uygun maliyet olarak değerlendirilir mi?

Cevap: Yük taşıma amacıyla kullanılan Elektrikli forklift taşıt olarak nitelendirilmektedir. Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere “her türlü taşıt alımları” Uygun Olmayan Maliyetler arasında yer almaktadır.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 16, 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

İşletmemiz madencilik alanında faaliyet göstermekte ve yine bu alanda Ajansınıza proje sunmayı planlamaktadır. İşletmemizin saha sahibi firma ile 49 yıllık rödovans sözleşmesi bulunmaktadır. Program kitapçığında belirtilen ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4‘te ve kitapçığın “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” bölümünün “B. İmalat, Enerji ve Madencilik Yatrıımları” başlığının 5. Maddesinde belirtilen “Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları” ibaresi işletmemizin başvurusu için engel teşkil etmekte midir?

Cevap: Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4’te belirtildiği üzere teşvik edilmeyecek yatırımlar kapsamında yer almaktadır. İlgili konuda işletmeniz tarafından yapılacak başvuru, projelerin değerlendirilmesi sürecinde Ön İnceleme aşamasında Uygunluk Kontrol Listesi -Madde 4’ü sağlayamayacağından uygun başvuru olarak değerlendirilemeyecektir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 38, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 Başvuru Rehberi Sayfa 25, Uygunluk Kontrol Listesi

Şahıs Firması sahibiyim. İşletmem, Ajansınız KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi midir?

Cevap: Evet, Şahıs Firmaları da Ajansımız 2016 Yılı KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri arasında bulunmaktadır.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Ajansınıza sunmayı planladığımız proje bütçesinde inşaat kalemi eklenmesi planlanmaktadır. İnşaat uygun maliyetler arasında mıdır?

Cevap: İnşaat kalemi uygun maliyetler arasında yer almamaktadır. Ancak projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri bütçelendirmede uygun maliyetler arasındadır.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 15, 2.1.4.1. Uygun Maliyetler

İşletmemiz 2015 yılında kurulmuştur. Proje başvurusunda işletmelerden son 3 yıla ait mali tablolar istenmektedir. İşletmem adına proje başvurusunda bulunurken tarafınıza sunmam gereken evrak nasıl olmalıdır?

Cevap: İşletmeniz yeni kurulmuş ise, işletmenizin faaliyette bulunduğu yılın tamamı ve cari yıla ait gelir tablosu, başlangıç bilançosu ve işletme hesap özeti sunmanız yeterli olacaktır.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 17, 2.2.2. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

Off Grid Ges projelerinde, projenin yapılacağı yer ve işletme farklı yerlerde olabilir mi?

Cevap: Off grid GES projelerinde Güneş Enerjisi tesisi ile işletmenin farklı yerde olup olamayacağına yönelik bir kısıtlamaya program rehberinde yer verilmemiştir. Diğer taraftan projelerin teknik değerlendirmesi Bağımsız Değerlendiriciler tarafından başvuru rehberinde yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre yapılacağından bahsi geçen konuda yeterli ve açıklayıcı gerekçelendirmenin proje başvuru teklifinde detaylıca yapılması önerilmektedir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 26, 2.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

Firmamız toplamda 215.000 adet kapasiteli yumurta üretimi bulunmaktadır. Firmamız mevcut kapasitenin 40.000 adet tavuk kafesi modernizasyon yapmak istiyoruz. Ajansınız tarafından bu konuda destek verilebilir mi?

Cevap: Başvuru Rehberi 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri bölümünde yer alan "Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar, teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir" gereğince Proje konunuzun, ilgili kararın Ek4: Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları –Tarım ve Tarımsal Sanayi kısmında belirtilen 100.000 adet/dönem yatırım şartını sağlamayacağı görülmektedir. Bu kararda belirtilen asgari şartlar yapılacak olan yeni yatırımın asgari yatırım düzeyini belirttiğinden asgari yatırım şartını sağlamayan yatırımlar ilgili Bakanlar Kurulu kararına istinaden desteklenemeyecektir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 38, Ek4: Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları –Tarım ve Tarımsal Sanayi

2016 Yılı KOBİ Geliştirme MDP Sıkça Sorulan Soruları-2 Ulaşmak İçin Tıklayınız
Firmamız geçici süre (6 ay/1 yıl) ihale yasaklısı olursa bu durum, programa başvuru için bir engel midir?

Cevap: Başvuru rehberi, Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümü f maddesinde “Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.” ve ayrıca aynı bölümün son kısmında “Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir.” denilmektedir.
Eğer işletmeniz yukarıda belirtilen kapsama dâhil ise proje başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Referans: Başvuru Rehberi, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Mali Destek Programı'na belediyeye ait bir firma başvuruda bulunabilir mi?

Cevap: Başvuru rehberinde belirtildiği üzere programa sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte bir belediye işletmesinin KOBİ sayılabilmesi için “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 9. ve 11. Maddelerinin ilgili kısımların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Eğer 9. ve 11. Maddelerde belirtilen şartları sağlayan bir belediye işletmesi ise programa başvuruda bulunabilir.

Madde 9 - (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.) Bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hakim etki yaratmayacak şekilde, başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmi beş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin yüzde yirmi beş ve fazlasına ve yüzde ellisi ve daha azına başka bir işletmenin hakim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılır. Sermaye ve oy hakları payından yüksek olan esas alınır. Birinci fıkrada belirtilen yüzde yirmi beş oranı; a) Üniversiteler, üniversitelerin kurduğu vakıflar ve kâr amacı gütmeyen araştırma merkezleri, b) Bölgesel kalkınma fonları da dahil kurumsal yatırımcılar, c) Yıllık bütçesi yirmi beş milyon Türk Lirasından az olan veya nüfusu beş binden az olan yerlerdeki belde belediyeleri dahil belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından aşılsa bile bu işletme bağlı işletme ilişkilerine sahip olmaması şartıyla bağımsız işletme sayılır.

Madde 11 - (Değişik: 10/9/2012-2012/3834 K.) Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının yüzde yirmi beş veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müştereken veya tek başına, 9 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme KOBİ sayılmaz.

 

Referans: Başvuru Rehberi, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? 18.11.2005 No: 25997 tarih ve nolu Resmi Gazete ’de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

Nevşehir’de aynı faaliyet alanında, aynı Vergi No ve unvana sahip bir merkez ve bir de şube olarak iş yerimiz var. İkisinin sadece adresleri ve SGK kayıtları farklı. Bu iki iş yerine proje konusu aynı olan bir proje için; ayrı ayrı mı proje yazmam gerekli yoksa tek bir projeye ikisini de dahil edebilir miyim?

Cevap: Bir başvuru sahibi (aynı tüzel kişilik için) aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri

Firmamız madencilik sektöründe faaliyet göstermektedir. KOBİ Geliştirme MDP kapsamında hazırladığımız projemizde Rok Delme Makinası satın almak istemekteyiz. Bu makinaya ait maliyet uygun olarak değerlendirilir mi? Not: Rok yerüstü delme ekipmanı olarak madencilik sektöründe kullanılan bir makinadır.

Cevap: Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere “her türlü taşıt alımları” Uygun Olmayan Maliyetler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bahsi geçen makine eğer taşıt olarak nitelendirilmiyorsa program kapsamında bu tür makineler bütçeye eklenebilir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

Program kapsamında hazırlıklarını yaptığımız proje içerisinde almayı planladığımız bir üretim hattı makinesi bulunmaktadır. Yurtdışından alacağımız bu makine eğer talep edersek yatırım teşvik kapsamı içerisinde yer almaktadır ve bu teşvik ile KDV’sini devlet karşılayacaktır. Başvuracağımız programda KDV kısımları dahil olmadığı için bu yatırım teşvikine de başvurmamız projemiz için sorun oluşturur mu?

Cevap: 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 maddesi ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29. maddesi gereğince anılan Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, anılan Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, anılan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Aynı proje konusu için sadece bir destek kurumundan destek alınabilir.

 

Referans: 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının Ek-1 maddesi ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29. maddesi

80 bin adet yumurta üretim kapasiteli tesisimiz var, 60 bin civciv, 60 bin tavuk kümesi daha yapmayı düşünüyoruz, programa başvurabilir miyiz?

Cevap: Başvuru Rehberi 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri bölümünde yer alan "Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar, teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir" gereğince Proje konunuzun, ilgili kararın Ek4: Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları –Tarım ve Tarımsal Sanayi kısmında belirtilen 100.000 adet/dönem yatırım şartını sağlaması gerekmektedir. Bu kararda belirtilen asgari şartlar yapılacak olan yeni yatırımın asgari yatırım düzeyini belirtmektedir. Bu yüzden proje kapsamında yapılacak yatırımın 100.000 adet/dönem şartını sağlaması beklenir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 38, Ek4: Teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları –Tarım ve Tarımsal Sanayi

Ajansınızın bu yılki çağrısına bir proje yazıyorum. Ancak eylül ya da kasım aylarında yurt dışında yüksek lisans yapmayı planlamaktayım. Böyle bir durumda (projenin kabul edildiğini varsayarsak) şirketimi ortaklarıma devredebilir miyim?

Cevap: Eğer şirketiniz Anonim Şirket/Limited Şirket ise sorun olmayacaktır. Başvuru sahibi olan işletmenin tüzel kişiliği esas alınmaktadır. Eğer şirketiniz Şahıs Şirketi ise bu durumda başkasına devretmeniz mümkün olmayacaktır.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 10, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Proje ile şirketimin ihtiyacı olan bir treyler almak istiyorum. Treyleri proje bütçesinden karşılamam mümkün müdür?

Cevap: Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere “her türlü taşıt alımları” Uygun Olmayan Maliyetler arasında yer almaktadır. Bu sebeple bahsi geçen treylerin uygun maliyet olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 16, 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

Aksaray’da faaliyet gösteren Rektifiye firmamız Araçların motorlarının tamiri ile iştigal olmaktadır. Biz işletmemize Aksaray’da ve bildiğimiz kadarı ile Niğde’de olmayan bir tezgâh almak istiyoruz. Şu an Aksaray’da yetkili servisler ve tamirciler motorların rektifiye işleri için bazı parçaları Konya, Ankara hatta İstanbul’a gönderiyorlar. Biz bu tezgahı çalıştırmaya başladığımızda bu parçaların işlenmesi bizim atölyemizde yapılabilecek. Bu konuda destek alabilir miyiz?

Cevap: Başvuru Rehberi 2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri bölümünde yer alan "Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar, teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir" gereğince Proje konunuzun, ilgili kararın Ek4: Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar-Hizmetler Sektörü kısmında belirtilen Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonları yatırımları ilgili Bakanlar Kurulu kararına istinaden desteklenemeyecektir.

 

Referans: Başvuru Rehberi, Sayfa 38, Ek4: Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar-Hizmetler Sektörü

Teknik Destek 2016 - Sıkça Sorulan Sorular
Teknik Destek 2016 sıkça sorulan sorularına ulaşmak için tıklayınız.
Ajansa katkı payını ödememiş veya katkı payı borcu bulunan kurum ve kuruluşlar (İl özel idaresi, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları) Teknik Destek programına başvurabilirler mi?

Cevap: Teknik Destek Programına başvurabilirler ve Ajans ile sözleşme imzalayabilirler. Başvuru sahibinin Ajansa katkı payı ödememiş olmasının teknik destek sağlanmasıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Referans: Kalkınma Bakanlığı B.22.0.BGY.0.02.00.-622.03/202 Sayılı ve 13.01.2012 Tarihli Yazısı

Teknik Destek başvurusu yaparken teklif almak zorunlu mudur?

Cevap: Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar Teknik Destek başvurusu yaparken proforma fatura almak zorunda değillerdir. Ancak bu yolla eğitim/danışmanlık hizmeti alınabilecek kurumları ve/veya uzmanları öneri olarak KAYS’a sunabilirler. Fakat Ajansın, başvuru sahibinin önerdiği bu kurumlardan ve/veya uzmanlardan hizmet alımı gerçekleştirme gibi bir zorunluluğu yoktur. Önemli olan Teknik Şartnameyi (Ek C) talep edilen eğitim/danışmanlık hizmetinin niteliklerine göre ayrıntılı bir şekilde doldurmaktır.

Referans: Başvuru Rehberi - 2.2.1. Talep Formu ve Diğer Belgeler

Teknik Destek verecek kişiyi kendi kurumumuz içerisinden seçebilir miyiz?

Cevap: Teknik destek programı kapsamında, başvuru sahibi kurum içerisinden görevlendirme ve satın alma yapılmamaktadır.

Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.7.Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi

Temmuz-Ağustos döneminde projemizi teslim edersek projemizin faaliyeti ne zaman başlar?

Cevap: Değerlendirme sonucunda teknik destek başvurusu uygun bulunan başvuru sahipleri, Eylül ayının 15-20’inci günleri arasında Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve böylece sözleşme imzalamaya davet edilmiş sayılırlar. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulur. Sözleşme imzalanması ve hizmet alımı yapılmasını müteakip proje faaliyeti başlar.

Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.7.Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi 

Sözleşmeler ne zaman imzalanacaktır?

Cevap: Başarılı başvuru sahipleri, yazılı olarak da bilgilendirilmekle birlikte sözleşmeler, başarılı teknik destek başvurularının Ajans’ın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde imzalanır.

Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.7.Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi

Başvurular yalnızca Ajans merkezine mi yapılabilir?

Cevap: Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların matbu halleri Ajans merkezine ya da illerde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilebilir.

Referans: Başvuru Rehberi - 2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Bir kurum/kuruluşa en fazla kaç kez Teknik Destek sağlanabilir?

Cevap: Bir başvuru sahibi aynı başvuru döneminde en fazla iki başvuru yapabilir ancak en fazla bir başvurusuna destek alabilir. Aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destekten faydalanabilir.

Referans: Başvuru Rehberi - 2.1.3. Süre

Teknik Destek talep formunu ve eklerini internet ortamında doldurup e-mail yoluyla başvuruda bulunabilir miyiz?

Cevap: Başvuruların, internet ortamında KAYS sistemi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılması zorunludur. KAYS üzerinden yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çevrimiçi (online) başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve eklerinin çıktısı sistem üzerinden alınarak çıktının her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflanmalı ve gerekli yerler Başvuru Sahibi ve/veya Proje Ortağı tarafından imzalanmalıdır (ayrıca mühürlenmelidir /kaşe basılmalıdır). İmzalı ve paraflı çıktıların aslı (yalnızca 1 [bir] asıl) matbu halde Ajansa teslim edilmelidir. Sadece KAYS üzerinden online olarak yapılan ancak Ahiler Kalkınma Ajansına ulaştırılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

İmzalı ve paraflı çıktıların aslı, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) yapılır. Bunun dışında kullanılacak herhangi bir başvuru yöntemi (e-mail, faks vb.) kabul edilmeyecektir.

Referans: Başvuru Rehberi - 2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcıların karşılaması gereken bir eş finansman var mıdır?

Cevap: Teknik Destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak Teknik Destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay gibi çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının Teknik Desteğin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı bu tür aynı katkıların Teknik Destek Talep formunda belirtilmesi gerekir. Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.

Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.4.Maliyetlerin Uygunluğu 

Sunulan faaliyetler değerlendirme sürecinde hangi kriterlere göre değerlendirilir?

Cevap: Değerlendirme süreci; ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ön inceleme aşamasında Teknik Destek başvurusunun Teknik Destek Talep Formunun beş numaralı bölümünde yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karşılayıp karşılamadığı incelenir.

Nihai değerlendirmede ise sırası ile başvurunun; 1. Teknik Destek kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili olduğu, 2. Diğer uygulanan/uygulanacak programlarla karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar içerip içermediği, 3. İhtiyaç ve sorunların ne kadar doğru bir şekilde tanımlamış olduğu, 4. Beklenen sonuçların, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkisinin var olup olmadığı ve çarpan etkileri göz önüne alınır. 

Referans: Başvuru Rehberi - Değerlendirme Tablosu

Teknik Destek 2017 - Sıkça Sorulan Sorular
Teknik Destek 2017 sıkça sorulan sorularına ulaşmak için tıklayınız.
Ajansa katkı payını ödememiş veya katkı payı borcu bulunan kurum ve kuruluşlar (İl özel idaresi, Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları) Teknik Destek programına başvurabilirler mi?

Cevap: Ajansa katkı payını ödememiş kurum ve kuruluşlar Teknik Destek Programına başvurabilirler ve Ajans ile sözleşme imzalayabilirler. Başvuru sahibinin Ajansa katkı payı ödememiş olmasının teknik destek sağlanmasıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Referans: Kalkınma Bakanlığı B.22.0.BGY.0.02.00.-622.03/202 Sayılı ve 13.01.2012 Tarihli Yazısı

Teknik Destek başvurusu yaparken teklif almak zorunlu mudur?

Cevap: Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar Teknik Destek başvurusu yaparken proforma fatura almak zorunda değillerdir. Bununla birlikte başvuru sahiplerinin eğitim/danışmanlık hizmetlerinin istedikleri kalitede olması için EK-B Teknik Şartnameyi dikkatli ve detaylı hazırlamaları gerekmektedir. Şartnamede istenen eğitimi/danışmanlığı verecek uzmanda istenen nitelikler daha ayrıntılı olmalı, genel geçer ifadelerle anlatılmamalıdır. 

Referans: Başvuru Rehberi – 2.2.1. Talep Formu ve Diğer Belgeler

Teknik Destek verecek kişiyi kendi kurumumuz içerisinden seçebilir miyiz?

Cevap: Teknik destek programı kapsamında, başvuru sahibi kurum içerisinden görevlendirme ve satın alma yapılmamaktadır.

Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.7.Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi

Temmuz-Ağustos döneminde projemizi teslim edersek projemizin faaliyeti ne zaman başlar?

Cevap: Değerlendirme sonucunda teknik destek başvurusu uygun bulunan başvuru sahipleri, Eylül ayının 15-20’inci günleri arasında Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve böylece sözleşme imzalamaya davet edilmiş sayılırlar. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulur. Sözleşme imzalanması ve hizmet alımı yapılmasını müteakip proje faaliyetlerinin ekim ayında başlaması muhtemeldir.

Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.7.Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi

Özel okullar proje ortağı olabilir mi?

Cevap: Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Teknik Destek Programı kapsamında başvuru sahibi ve ortağı olamazlar. Özel okullar kar amacı güden kuruluşlar oldukları için program kapsamında başvuru sahibi ve ortağı olamazlar.

Referans: Başvuru Rehberi -  2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Köy muhtarlığı adına Teknik Destek Başvurusu yapabilir miyiz?

Cevap: Köy muhtarlığı uygun başvuru sahiplerindendir. Köy muhtarlığı adına başvuru yapılabilir. 

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek talep formunu ve eklerini internet ortamında doldurup e-mail yoluyla başvuruda bulunabilir miyiz?

Cevap: Başvuruların, internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılması zorunludur. KAYS üzerinden yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Çevrimiçi (online) başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve eklerinin çıktısı sistem üzerinden alınarak çıktının her sayfası başvuru sahibi tarafından paraflanmalı ve gerekli yerler Başvuru Sahibi ve/veya Proje Ortağı tarafından imzalanmalıdır (ayrıca mühürlenmelidir /kaşe basılmalıdır). İmzalı ve paraflı çıktıların aslı (yalnızca 1 [bir] asıl) matbu halde Ajansa teslim edilmelidir. Sadece KAYS üzerinden online olarak yapılan ancak Ahiler Kalkınma Ajansına ulaştırılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

 

İmzalı ve paraflı çıktıların aslı, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) yapılır. Bunun dışında kullanılacak herhangi bir başvuru yöntemi (e-mail, faks vb.) kabul edilmeyecektir.

Referans: Başvuru Rehberi - 2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvurular yalnızca Ajans merkezine mi yapılabilir?

Cevap: Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların matbu halleri Ajans merkezine ya da illerde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilebilir. Programın başvuru rehberinden veya Ajans internet sitesinden illerdeki Yatırım Destek Ofislerinin adreslerine ulaşılabilir.

Referans: Başvuru Rehberi - 2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcıların karşılaması gereken bir eş finansman var mıdır?

Cevap: Teknik Destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak Teknik Destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay gibi çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının Teknik Desteğin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı bu tür ayni katkıların Teknik Destek Başvuru formunda belirtilmesi gerekir. Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.

Referans: Destek Yönetim Kılavuzu - 2.2.4.Maliyetlerin Uygunluğu, Başvuru Rehberi -2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu

Sunulan faaliyetler değerlendirme sürecinde hangi kriterlere göre değerlendirilir?

Cevap: Değerlendirme süreci; ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Ön inceleme aşamasında Teknik Destek başvurusunun Teknik Destek Talep Formunun beş numaralı bölümünde yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karşılayıp karşılamadığı incelenir.

Nihai değerlendirmede ise sırası ile başvurunun; 1. Teknik Destek kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili olduğu, 2. Diğer uygulanan/uygulanacak programlarla karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar içerip içermediği, 3. İhtiyaç ve sorunların ne kadar doğru bir şekilde tanımlamış olduğu, 4. Beklenen sonuçların, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilir bir etkisinin var olup olmadığı ve çarpan etkileri göz önüne alınır.

Referans: Başvuru Rehberi – 2.3.Teknik Destek Başvurularının Değerlendirilmesi ve Seçilmesi -  İdari Kontrol Listesi, Uygunluk Kontrol Listesi ve Değerlendirme Tablosu

Bir kurum/kuruluşa en fazla kaç kez Teknik Destek sağlanabilir?

Cevap: Bir başvuru sahibi aynı başvuru döneminde en fazla iki başvuru yapabilir ancak en fazla bir başvurusuna destek alabilir. Aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destekten faydalanabilir.

Referans: Başvuru Rehberi - 2.1.3. Uygun Başvurular: Destek Başvurusu Yapılabilecek Faaliyetler, Süre

Fakültemiz için hem eğitim, hem de eğitimini aldığımız programın lisansını program kapsamında satın alabilir miyiz?

Cevap: Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Diğer hiçbir gider ve satın alma işlemi uygun değildir. 

Referans: Başvuru Rehberi 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu

Teknik Destek 2015 - Sıkça Sorulan Sorular
Teknik Destek 2015 sıkça sorulan sorularına ulaşmak için tıklayınız.
Teknik Destek hangi amaçlarla verilmektedir?

Teknik Destek,

  1. Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarının uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerine,
  2. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,  bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına, kurumsal kapasitelerini güçlendirme faaliyetlerine destek sağlamak amacı ile verilmektedir.
Başvuru sadece KAYS üzerinden mi yapılabilecektir?

Başvurular internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların matbu halleri imzalı olarak Ajans Genel Sekreterliğine ya da illerde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilecektir. KAYS’a kaydolma ve kullanım ile ilgili ayrıntılı bilgi ve görsel anlatım KAYS Portalının http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ Yardım menüsünde bulunan Kullanıcı Kılavuzunda mevcuttur.

2015 Yılı Teknik Destek başvuruları nasıl yapılacaktır?

KAYS üzerinden başvuru için öncelikle https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden Başvuru Formunu dolduracak kişinin kayıt olması ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu/kuruluşu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin ardından yazılımın ilgili bölümünden TR71 Bölge illerinden birisi seçilerek başvuru işlemi yapılabilir. KAYS üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Detaylı bilgi, programın başvuru rehberinde verilmiştir. 

Teknik Destek Programına kimler başvurabilir?

2015 yılı Teknik Destek Programına TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan;

-Yerel yönetimler

-Kamu kurum ve kuruluşları

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

-Sivil toplum kuruluşları

-Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

-Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

başvuru yapabilir.

 

Gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar ise Teknik Destek programına başvuru sahibi veya ortak olamazlar. Fakat kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Teknik Destek taleplerinde iştirakçi olarak yer alabilir, faaliyetlere lojistik destek sağlanması vb. hizmetlere sponsorluk yapabilirler.

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa ödeme yapılıyor mu?

Teknik Destek Programı bir Mali Destek Programı değildir. Bu yüzden Teknik Destek Programı yararlanıcılarına herhangi bir doğrudan mali destek sağlanmaz.

Teknik Destek Programı kapsamında verilen destek miktarı hangi harcamaları içermektedir?

Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar. 

Bir kurum/ kuruluşa en fazla kaç kez Teknik Destek sağlanabilir?

Bir başvuru sahibine bir başvuru dönem içerisinde en fazla bir kez, aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destek sağlanabilir. Ayrıca Ajans, aynı proje veya faaliyet için Mali Destek veya Teknik Destekten sadece birini sağlayabilir.

Teknik Destek başvurusu yaparken teklif almak zorunlu mudur? En fazla kaç teklif alınabilir?

Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar Teknik Destek başvurusu yaparken proforma fatura almak zorunda değillerdir. Ancak bu yolla eğitim/danışmanlık hizmeti alınabilecek kurumları ve/veya uzmanları öneri olarak Ajansa sunabilirler. Fakat Ajansın, başvuru sahibinin önerdiği bu kurumlardan ve/veya uzmanlardan hizmet alımı gerçekleştirme gibi bir zorunluluğu yoktur.Önemli olan Teknik Şartnameyi (Ek C) talep edilen eğitim/danışmanlık hizmetinin niteliklerine göre ayrıntılı bir şekilde doldurmaktır.

Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek hangi yöntemlerle gerçekleştirilir?

Teknik Destek kapsamında verilen hizmetler mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde Ajans personeli eliyle sağlanır. Zorunlu hallerde Teknik Destek hizmet alımı yolu ile sağlanabilir. Teknik Desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına Ajans personelinin iş yükü ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Ajans Genel Sekreteri tarafından karar verilir.

Eğitim/Danışmanlık almak istediğimiz kurumu Ajansa önerebilir miyiz?

Teknik Destek Programı kapsamında Ajans Eğitim/Danışmanlığı kendi personeli ile sağlayamaz ise, bu hizmeti Eğitmen/Danışman havuzunda yer alan ya da başvuru sahibinin Ajansa proforma sunarak önermiş olduğu kurumlardan ve/veya uzmanlardan sağlayabilir. Eğitim/danışmanlık hizmeti sunan kurumların/uzmanların Ajansın internet adresinde yer alan Eğitmen/Danışman havuzuna kayıt olmaları gerekmektedir. Ancak Ajansın hizmet alımını önerilen kurumdan yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Teknik Destek Programı kapsamında verilen destek miktarı ve oranı nedir? Söz konusu desteğin geri ödemesi var mıdır?

Bir Teknik Desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dahil) 15.000 TL’yi aşamaz. Destek oranı  0’dür. Teknik Destek Programı Mali Destek statüsünde olmadığı için geri ödemesizdir ve başvuru sahibine ödeme yapılmadığı gibi, başvuru sahibinden de eş finansman talebi yoktur.

Ajans tarafından verilecek Teknik Desteğin süresi ne kadardır?

Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek ilgili projenin uygulama süresi en fazla 1 (bir) aydır. Proje başvurusu kapsamında belirtilen faaliyetler bu süre içinde tamamlanmalıdır. Ajans bir yıl içinde toplam iki hafta (14 gün) süresince geçici uzman personel görevlendirebilir.  

Ajansa katkı payını ödememiş veya katkı payı borcu bulunan kurum ve kuruluşlar (İl özel idaresi, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları) Teknik Destek programına başvurabilirler mi?

Teknik Destek Programına başvurabilirler ve Ajans ile sözleşme imzalayabilirler. Başvuru sahibinin Ajansa katkı payı ödememiş olmasının teknik destek sağlanmasıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

2015 Yılı MDP Sıkça Sorulan Sorular
2015 Yılı Enerji Altyapısı MDP Sıkça Sorulan Sorularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
2012 yılı mali destek programında belediyemiz iştirakçi olarak bir projede yer aldı ve projemiz halen devam ediyor. Bu nedenle belediyemiz olarak 2015 yılı mali destek programına başvurabilir miyiz?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde “Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz.” ifadesi yer almaktadır. Bu husus kar amacı güden kuruluşlar için geçerlidir. Belediyeler gibi kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje başvurusu yapmasına proje yürütüyor olması engel değildir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 10. Madde,

2012 yılı mali destek programına İdaremizin destek almaya hak kazanan projesi halen devam etmektedir. Proje kapsamında atık su arıtma tesisinin enerji giderinin unu karşılayacak güneş enerjisi tesisi kurduk. 2015 yılı enerji altyapısı mali destek programı için, yine aynı konuda tesisin enerji ihtiyacının daha fazlasını karşılamak üzere, kapasite artışına yönelik proje yazabilir miyiz?

Daha önce Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, kamu kurum ve kuruluşları, elçilikler, vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak alan aynı konu başlığındaki projelere mali destek sağlanmayacaktır. (Aynı proje konusu/faaliyeti için farklı kuruluşlardan destek alınmaması gerekmektedir.) Aynı şekilde daha önce Ajansımızdan hibe desteği verilen projenin, aynı şekliyle sadece enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik desteklenmesi mümkün değildir.

Başvuru Rehberi Sayfa 9

Daha önce başka bir hibe mekanizmasından (Avrupa Birliği kaynakları, Birleşmiş milletler, Dünya bankası, Kamu kurum ve kuruluşları, elçilikler gibi ulusal veya uluslararası fonlar) alınan destekle bir proje yürütülmüştür. Şimdi aynı konuda kapasite artırımı yapmak için Ajansa başvuru da bulunabilir miyiz?

Daha önce Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, kamu kurum ve kuruluşları, elçilikler, vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak alan aynı konu başlığındaki projelere mali destek sağlanmayacaktır. (Aynı proje konusu/faaliyeti için farklı kuruluşlardan destek alınmaması gerekmektedir.) Aynı şekilde daha önce Ajansımızdan hibe desteği verilen projenin, aynı şekliyle sadece enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik desteklenmesi mümkün değildir.

Başvuru Rehberi Sayfa 9

Belediyemize bağlı olan bir işletme 2015 Yılı Mali Destek Programları için başvuru sahibi olabilir mi?

Belediyeler yürürlükteki mevzuat açısından elektrik üretim tesisleri kurabilmekte ve bu amaçla bir şirket kurmaları gerekmemektedir. Diğer taraftan işletmeler Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi olamamaktadır.

Belediyemize bağlı olan bir işletme 2015 Yılı Mali Destek Programları için başvuru sahibi olabilir mi?

Belediyeler yürürlükteki mevzuat açısından elektrik üretim tesisleri kurabilmekte ve bu amaçla bir şirket kurmaları gerekmemektedir. Diğer taraftan işletmeler Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi olamamaktadır.

Başvuru Rehberi, Sayfa 7, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

Başvuru Rehberi Enerji Altyapısı MDP Sayfa 11, Sosyal Kalkınma MDP sayfa 12,

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliğinde veya başvuru sürecinde herhangi bir değişiklik olduğu durumda veyahut bu süreç bizden kaynaklanmayan bir sebeple tıkandığından dolayı bazı evrakları tamamlayamazsak (Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu vs gibi) başvurumuz iptal mi olur?

Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin hususlar 2 Ekim 2013 tarihli Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir. Bu süreçlere ilişkin bir revizyon olduğu taktirde potansiyel başvuru sahiplerine ilgili duyuru Ajans web sitesinden duyurulur. Diğer taraftan sürece ilişkin tüm hükümler Başvuru rehberinde belirtildiği gibi sürdürülecektir. (Bakınız soru 8’in cevabı)

Enerji Altyapısı MDP için hazırlamayı düşündüğümüz bir projemiz var. Bilindiği üzere başvuru rehberinde istenen belgelerin (Özellikle Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu ve Tek Hat Şeması için) hazırlanabilmesi bazı masrafların yapılması gerekmektedir. Kamu kurumu olduğumuz için bütçemizde proje hazırlama adına belirlenmiş bir kalem yoktur. Bu yüzden projeyi hazırlayıp başvurusunu yapıp, sonuçlar açıklandıktan sonra eğer projemiz başarılı olursa istenilen belgeleri o takdirde hazırlamaya başlasak sözleşme imzalayabilir miyiz?

Başarılı projelerin ilanından sonra, başvuru sahiplerine yazılı olarak tebligat yapılmaktadır. Yazılı tebligatın başvuru sahibinin eline geçtiği günden sonra 10 iş günü içerisinde, başvuru sahibi başvuru rehberinde belirtilen evraklarla (evrakların eksiksiz olması gerekmektedir) birlikte sözleşme imzalamak üzere Ajans’a başvuruda bulunması gerekmektedir. Belirtilen süreye mücbir sebepler (deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi, genel kanuni grev, en az 3 ay süreli hastalıklar vb.) haricinde ek süre verilmemektedir. Bu yüzden başvuru rehberinde istenilen evrakların hazırlanmasını başarılı projelerin ilanının sonrasına bırakmak riskli olacaktır. İstenilen evrakların belirtilen süre içerisinde hazırlanamaması durumunda başarılı bir projenin sözleşmesinin imzalanamama durumu oluşabilmektedir.

Müdürlüğümüz Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak kamuda faaliyet gösteren Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü olarak çalışmaktadır. Ana statümüzde belirtildiği üzere sermayesinin 0'ü kamuya ait olduğu bir şirketiz. Kuruluş amacımız kar elde etmek ve dağıtmak değildir. Enerji Alt Yapısı Mali Destek Programından faydalanıp faydalanamayacağımız hususunun bildirilmesini talep etmekteyiz.

Enerji altyapısı Mali Destek Programı için uygun başvuru sahipleri başvuru rehberinde;

·     Valilikler

·     Kaymakamlıklar

·     İl ve ilçe müdürlükleri (Fiziki altyapı hizmeti veren)

·     5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri

·     Belediyeler

·     Özel İdareler

·     OSB ve KSS Yönetimleri,

olarak belirlenmiştir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kamu kurumlarının pay sahibi olan şirketler uygun başvuru sahibi değildirler.

Başvuru Rehberi, Sayfa 7, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

2015 Yılı Sosyal Kalkınma MDP Sıkça Sorulan Sorularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
2012 yılı mali destek programında belediyemiz iştirakçi olarak bir projede yer aldı ve projemiz halen devam ediyor. Bu nedenle belediyemiz olarak 2015 yılı mali destek programına başvurabilir miyiz?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde “Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz.” ifadesi yer almaktadır. Bu husus kar amacı güden kuruluşlar için geçerlidir. Belediyeler gibi kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje başvurusu yapmasına proje yürütüyor olması engel değildir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 10. Madde,

İdaremiz bir kamu kurumudur. Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için bir proje yazmayı düşünüyoruz. İdaremizin bu proje için bütçesinde ayırdığı bir meblağ yoktur. Kurumumuzun proje destek tutarının geri kalanının tamamını projede personel görevlendirerek sağlaması mümkün müdür?

Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre; “Proje kapsamında görevlendirilen yararlanıcı personeline yapılan maaş ödemeleri proje süresiyle sınırlı olarak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin yarısını (%50’sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir. Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Örneğin; eş finansman miktarı 30.000,00 TL ise bunun %50’si (15.000,00 TL) kadarki kısmı ancak kurumun personel maaşlarından karşılanabilir. Geri kalan %50’sinin nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi sayfa 13, Dipnot 5,

Belediyemize bağlı olan bir işletme 2015 Yılı Mali Destek Programları için başvuru sahibi olabilir mi?

Belediyeler yürürlükteki mevzuat açısından elektrik üretim tesisleri kurabilmekte ve bu amaçla bir şirket kurmaları gerekmemektedir. Diğer taraftan işletmeler Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için uygun başvuru sahibi olamamaktadır.

Başvuru Rehberi, Sayfa 7, 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için yazmayı düşündüğümüz bir projede mahkûmlar için bazı sosyal etkinlikler planlamaktayız. Bu kapsamda mahkûmların sinema, tiyatroya gitmesi, başka bir ildeki müzelere götürülmesi düşünülmektedir. Mahkûmlar için alınacak sinema, tiyatro biletleri ve il dışındaki yolluk masrafları uygun maliyet midir?

Sosyal Kalkınma Mali destek Programı kapsamında gündelikler sadece projede görevli personel için uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Proje kapsamındaki yararlanıcılar için belgelendirilmek kaydı ile sinema, tiyatro gibi hizmet bedelleri uygun maliyettir.

Başvuru Rehberi Sayfa 12, 2.1.4.1. Uygun Maliyetler,

Kurumumuz her iki Mali Destek Programı kapsamında toplamda kaç başvuru yapabilir ve kaç proje için destek alabilir?

Bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla iki (2) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir (1) projesi için destek alabilir.

Başvuru Rehberi Enerji Altyapısı MDP Sayfa 11, Sosyal Kalkınma MDP sayfa 12,

Kurumumuz Sosyal Kalkınma Programı kapsamında proje başvurusu yapmayı planlamaktadır. Projemizde ortağımızın olması değerlendirme aşamasında artı puan sağlar mı?

2015 yılı Mali Destek Programları kapsamında değerlendirme tablosunda başvuru sahibinin ortaklığına dair özel bir hüküm veya artı puan getirecek herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, projenin değerlendirilmesi sırasında kullanılan değerlendirme kriterlerinde standart olan Bölüm 1.Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi’nde başvuru sahibi ve varsa ortaklarının mali ve yönetim kapasitesi birlikte değerlendirilmektedir.

Başvuru Rehberi, Sayfa 22, Değerlendirme Tablosu, 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi

Kurum olarak Sosyal Kalkınma Mali Destek programına yapmayı planladığımız başvuru kapsamında, projede yapılması gerekli inşaat işleri bulunmaktadır. İnşaat işleri hazırlayacağımız proje bütçesi için uygun maliyet midir?

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu (yüzde otuz) geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesi için uygun maliyettir.

Başvuru Rehberi, Sayfa 12-13 2.1.4.1. Uygun Maliyetler 7. Madde

2015 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular 2 Sorularına Ulaşmak İçin Tıklayınız
Proje kapsamında görevlendirilecek kilit personeli, projeye iştirakçi olarak katılacak olan kurumun bir personelinden belirleyebilir miyiz?

Projede görevlendirilecek kilit personel, proje başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi tarafından sağlanabilir. Ancak kilit personel bir kamu görevlisi ise, proje kapsamında herhangi bir ücret ödenemeyecektir.

Sıkça Sorulan Sorular 2, Soru 1

Proje kapsamında karşılamamız gereken eş finansmanı ayni katkı şeklinde (araç, bina, cihaz vs.) sağlamamız mümkün mü?

Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. Diğer taraftan, desteğin verilmesi durumunda yararlanıcı, Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.

Başvuru Rehberi, 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler, Ayni Katkılar

Ajansa başvuru aşamasında sunmak üzere Güneş Enerjisi üretimini yapacağımız yere ait ne tür belgeler gereklidir?

Ajansımıza başvuru esnasında tesisin kurulacağı yerin mülkiyet/tahsis durumunu gösterir belge(ler)in sunulması gerekmektedir. 02.10.2013 tarih ve 28783 sayılı Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında, lisanssız elektrik üretimine ilişkin başvurular ilgili dağıtım şebekesine yapılmaktadır. İlgili dağıtım şirketleri bu başvurular için Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da kiralama belgesini de talep etmektedirler. İlgili başvuru süreci ve uygulamalar için dağıtım şirketlerinin web adreslerinin takip edilmesi gerekmektedir. (Bkz. www.meramedas.com.tr / www.bedas.com.tr )

Başvuru Rehberi, 2.2.2 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

Proje ekibinde yer alan kamu personeline maaş ödemesi yapılabilir mi?

Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları uygun olmayan maliyetler kapsamındadır. Kamu görevlilerine proje kapsamında ücret ödenememektedir. Ancak Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar ’a göre; “Proje kapsamında görevlendirilen yararlanıcı personeline yapılan maaş ödemeleri proje süresiyle sınırlı olarak ve yararlanıcının toplam yükümlülüklerinin yarısını (%50’sini) geçmemek kaydıyla eş finansman olarak kabul edilebilir. Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır.”

Başvuru Rehberi: 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler
Sıkça Sorulan Sorular 1: Soru 2

Hangi şartlarda proforma fatura sunmamız gerekiyor?

10.000,00 TL ve üstü her türlü hizmet/ mal alımı kalemi için en az 3 adet proforma fatura sunulması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi 2.2.2. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

Bütçedeki tutarlar KDV dahil mi hariç mi olmalı?

2015 yılı mali destek programları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dâhil olmak üzere) için Katma Değer Vergisi uygun maliyettir. Kamu tüzel kişiliğine haiz olamayan kurum ve kuruluşlar için KDV uygun maliyet değildir. Örnek olarak, dernek, vakıf, kooperatif, Organize Sanayi yönetimi ve Küçük Sanayi Siteleri yönetimleri için KDV uygun maliyet değildir. Bu nedenle kamu tüzel kişiliği olmayan başvuru sahipleri bütçeyi KDV hariç tutarlar üzerinden hazırlamalıdır.

Başvuru Rehberi 2.1.4.2 Uygun Olmayan Maliyetler Bölümü

Kamu kurumları eş finansmanı hangi bütçe kaleminden karşılayabilir?

Yararlanıcının proje kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri mümkün olduğu ölçüde bütçe dışı kaynaklar ile karşılaması esastır. Yararlanıcı bu yükümlülüklerini bütçe dışı kaynaklar ile karşılayamaması durumunda bütçelerinin (06) ve (07) ekonomik kodlarını içeren tertiplerinde yer alan ödeneklerden tahakkuka bağlamak suretiyle proje özel hesabına öder. Başvuru sahiplerinin bu hükümlere uyması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi 1.3. Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Dezavantajlı gruplar kimleri kapsıyor?

Sosyal Kalkınma MDP (Mali Destek Programı) Rehberi Terimler Sözlüğü kısmında Dezavantajlı Gruplar şu şekilde tanımlanmıştır. DEZAVANTAJLI GRUPLAR: Sosyal ve ekonomik hayata katılımda yaş, cinsiyet, eğitim durumu, engelli olma, vb. açılardan toplumun diğer kesimlerine göre zayıf kalan, “ekonomik ve sosyal dışlanma ”ya maruz kalan kesimler. (Örneğin; ekonomik ve sosyal dışlanmaya maruz kalan kadınlar, çocuklar, engelliler gibi)

Sosyal Kalkınma MDP Rehberi Terimler Sözlüğü

Kamu kurumuyuz. Sadece satmak için enerji üretebilir miyiz?

Enerji Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında sunulacak projelerin, Başvuru Rehberi, 1,2. Programın Amaç ve Öncelikleri Bölümünde belirtilen amaç ve önceliklere uygun olması gerekmektedir. Projeler dizayn edilirken bu amaç ve öncelikler göz önünde bulundurulmalıdır. Projelerin kamuya hizmet sunması beklenmektedir.

Başvuru Rehberi, 1.2 Programın Amaç ve Öncelikleri:

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü olarak Sosyal Kalkınma MDP için bir proje sunmayı planlıyoruz. Kurumumuz için ayrıca tanımlanmış bir DTVT (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı) kodu bulunmaktadır. Ayrıca Valilik adına Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için bir proje daha sunmayı planlıyoruz. Her ikisi için de destek alabilir miyiz? İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü valilikten ayrı olarak, başvuru sahibi midir?

Valilik ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’nün ayrı ayrı DTVT kodunun olması ayrıca İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’nün başvuru rehberlerinde belirtilen bir il müdürlüğü olması sebebi ile her iki kurum da Sosyal Kalkınma Programı için ayrı ayrı uygun başvuru sahibidirler. Enerji Altyapısı MDP için fiziki altyapı hizmeti sağlayan ilgili kurumlar başvurabilecektir.

Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Enerji Altyapısı MDP için ortağın da fiziki altyapı hizmeti veren il/ilçe müdürlüğü olması gerekli midir? Yoksa ortakta fiziki altyapı hizmeti vermesi veya il/ilçe müdürlüğü olması şartı aranmaz mı?

Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kayıtlı olması” koşulu dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Bu nedenle ortak olacak kurumun başvuru sahibi ile aynı kriteri taşıması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi, 2.1.2 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak üzerinde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğümüz Güneş Enerjisinden Lisanssız Elektrik üretimi projesini "Enerji Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamında sunmak istiyoruz. Kurumumuz mevzuatında fiziki altyapı hizmeti verdiğimize dair açık bir ifade bulunmamakla birlikte İşyurdu bünyesinde resmi olarak inşaat ve yol çalışmaları dahil olmak üzere birçok işkolunda faaliyet gösteren, alanında Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olma özelliğini taşımaktayız. Bu bağlamda söz konusu destek programına başvuru sahibi olabilir miyiz?

Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri belirlenmiştir. Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu burada sayılan kurumlardan biri olmadığı için uygun başvuru sahibi değildir.

Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yönetmeliğimizin 22. maddesi(İnşaat ve emlak hizmetleri)ne göre Enerji Altyapısı MPD’ye müracaat edebileceğimizi düşünüyoruz sizce de uygun mudur?

Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri belirlenmiştir. Enerji Altyapısı MDP için kurumunuzun fiziki altyapı hizmeti verdiğini başvuru aşamasında belgelemeniz gerekmektedir. Dolayısıyla, tarafımıza sunduğunuz uygun başvuru sahibi olduğunuzu gösterir görev ve sorumluluklarınızı içeren dokümanı başvuru sırasında da sunmanız gerekmektedir.

Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Nevşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak Enerji Altyapısı Mali Destek Programı için bir proje teklifi hazırlamak istemekteyiz. Kurumumuz Program kapsamında uygun başvuru sahipleri arasında belirtilen İl ve İlçe Müdürlükleri (Fiziki Altyapı Hizmeti veren) kapsamında yer almakta mıdır?

Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri belirlenmiştir. Enerji Altyapısı MDP için kurumunuzun fiziki altyapı hizmeti verdiğini başvuru aşamasında belgelemeniz gerekmektedir. Dolayısıyla, tarafımıza sunduğunuz uygun başvuru sahibi olduğunuzu gösterir görev ve sorumluluklarınızı içeren dokümanı başvuru sırasında da sunmanız gerekmektedir.

Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Başvuru Rehberi, 2.2.2 Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Enerji Altyapısı MDP için uygun başvuru sahibi midir?

Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri belirlenmiştir. Enerji Altyapısı MDP için kurumunuzun fiziki altyapı hizmeti verdiğini başvuru aşamasında belgelemeniz gerekmektedir. Dolayısıyla, tarafımıza sunduğunuz uygun başvuru sahibi olduğunuzu gösterir görev ve sorumluluklarınızı içeren dokümanı başvuru sırasında da sunmanız gerekmektedir.

Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uygun başvuru sahibi midir?

Başvuru rehberi Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde uygun başvuru sahipleri yer almaktadır. Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Enerji Altyapısı MDP için uygun başvuru sahibi olmayıp, Sosyal Kalkınma MDP için uygun başvuru sahibidir.

Başvuru Rehberi, 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek 2014 - Sıkça Sorulan Sorular
Teknik Destek 2014 sıkça sorulan sorularına ulaşmak için tıklayınız.
Teknik Destek hangi amaçlarla verilmektedir?

Teknik Destek,

1-Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarının uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerine,

2-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,  bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına, kurumsal kapasitelerini güçlendirme faaliyetlerine destek sağlamak amacı ile verilmektedir.

Başvuru sadece KAYS üzerinden mi yapılabilecektir?

Başvurular internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların matbu halleri imzalı olarak Ajans Genel Sekreterliğine ya da illerde bulunan Yatırım Destek Ofislerine teslim edilecektir. KAYS’a kaydolma ve kullanım ile ilgili ayrıntılı bilgi ve görsel anlatım KAYS Portalının http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ Yardım menüsünde bulunan Kullanıcı Kılavuzunda mevcuttur.

2014 Yılı Teknik Destek başvuruları nasıl yapılacaktır?

KAYS üzerinden başvuru için öncelikle https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden Başvuru Formunu dolduracak kişinin kayıt olması ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu/kuruluşu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin ardından yazılımın ilgili bölümünden TR71 Bölge illerinden birisi seçilerek başvuru işlemi yapılabilir. KAYS üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilemeyecektir. Detaylı bilgi programın başvuru rehberinde verilmiştir.

Teknik Destek Programına kimler başvurabilir?

2014 yılı Teknik Destek Programına TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan;

-Yerel yönetimler

-Kamu kurum ve kuruluşları

-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

-Sivil toplum kuruluşları

-Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

-Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

Gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Teknik Destek programına başvuru sahibi veya ortak olamazlar. Fakat kar amacı güden kurum ve kuruluşlar Teknik Destek taleplerinde iştirakçi olarak yer alabilir, faaliyetlere lojistik destek sağlanması vb. gibi hizmetlere sponsorluk yapabilirler.

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa ödeme yapılıyor mu?

Teknik Destek Programı bir Mali Destek Programı değildir. Bu yüzden Teknik Destek Programı yararlanıcılarına herhangi bir doğrudan mali destek sağlanmaz.

Teknik Destek başvurusu yaparken teklif almak zorunlu mudur? En fazla kaç teklif alınabilir?

Başvuru sahibi kurum/kuruluşlar Teknik Destek başvurusu yaparken proforma fatura almak zorunda değillerdir. Ancak bu yolla eğitim/danışmanlık hizmeti alınabilecek kurumları ve/veya uzmanları öneri olarak Ajansa sunabilirler. Fakat Ajansın, başvuru sahibinin önerdiği bu kurumlardan ve/veya uzmanlardan hizmet alımı gerçekleştirme gibi bir zorunluluğu yoktur. Önemli olan Teknik Şartnameyi (Ek C) talep edilen eğitim/danışmanlık hizmetinin niteliklerine göre ayrıntılı bir şekilde doldurmaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında verilen destek miktarı hangi harcamaları içermektedir?

Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.

Ajans tarafından verilecek Teknik Desteğin süresi nedir?

Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek ilgili projenin toplam süresi en fazla 1 aydır. Proje başvurusu kapsamında belirtilen faaliyetler bu süre içinde tamamlanmalıdır. Ajans bir yıl içinde toplam iki hafta (14 gün) süresince geçici uzman personel görevlendirebilir. 

Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek hangi yöntemlerle gerçekleştirilir?

Teknik Destek kapsamında verilen hizmetler mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde Ajans personeli eliyle sağlanır. Zorunlu hallerde Teknik Destek hizmet alımı yolu ile sağlanabilir. Teknik Desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına Ajans personelinin iş yükü ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Ajans Genel Sekreteri tarafından karar verilir.

Eğitim/Danışmanlık almak istediğimiz kurumu Ajansa önerebilir miyiz?

Teknik Destek Programı kapsamında Ajans Eğitim/Danışmanlığı kendi personeli ile sağlayamaz ise, bu hizmeti Eğitmen/Danışman havuzunda yer alan ya da başvuru sahibinin Ajansa proforma sunarak önermiş olduğu kurumlardan ve/veya uzmanlardan sağlayabilir. Eğitim/danışmanlık hizmeti sunan kurumların/uzmanların Ajansın internet adresinde yer alan Eğitmen/Danışman havuzuna kayıt olmaları gerekmektedir.

Teknik Destek Programı kapsamında verilen destek miktarı ve oranı nedir? Söz konusu desteğin geri ödemesi var mıdır?

Bir Teknik Desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dahil) 15.000 TL’yi aşamaz. Destek oranı 0’dür. Teknik Destek Programı Mali Destek statüsünde olmadığı için geri ödemesizdir ve başvuru sahibine ödeme yapılmamaktadır.

Bir kurum/ kuruluşa en fazla kaç kez Teknik Destek sağlanabilir?

Bir başvuru sahibine bir başvuru dönem içerisinde en fazla bir kez, aynı yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik Destek sağlanabilir. Ayrıca Ajans, aynı proje veya faaliyet için Mali Destek veya Teknik Destekten sadece birini sağlayabilir.

Ajansa katkı payını ödememiş veya katkı payı borcu bulunan kurum ve kuruluşlar (İl özel idaresi, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları) Teknik Destek programına başvurabilirler mi?

Başvurabilirler fakat ödenmemiş katkı payı veya borçları varsa destekten yararlanmak için Ajans ile sözleşme imzalayamazlar. 

2014 Yılı Mali Destek Programı Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular
2014 Yılı Mali Destek Programı Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular
Firmamız Ajanstan destek almaya hak kazanmış durumdadır. Aynı zamanda teşvikten de yararlanabilir miyiz?

15 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Madde 2’de belirtilen, “Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler." hükmü gereğince yatırım teşviki kapsamında firmanın teşvik belgesinde kayıtlı ve alımı gerçekleştirilen aynı makine, ekipman ve malzeme için Kalkınma Ajanslarından mali destek sağlanamamaktadır. Diğer taraftan Ajansın sağladığı mali destek kapsamında firma tarafından alınan aynı makine ekipman ve malzeme için teşvik belgesine müracaat edilememektedir. Teşvik kapsamında olan fakat Ajansa sunulan proje de yer almayan makine ekipman ve malzemeler için teşvikten yararlanma hususunda bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte istisnai olarak, Ekonomi Bakanlığının yazılı görüşlerine istinaden 14/04/2011 tarihinden önce teşvik belgesi alan ve belge geçerlilik süresi uzatılan firmalar, Kalkınma Ajansları mali desteklerinden faydalanabilecektir.

Bütçenin insan kaynakları kaleminde yer alan projede görevli personelin yeni istihdam olması zorunlu mudur? Mevcut personelin projede görevlendirilmesi kabul edilecek midir?

2014 yılı Sektörel Rekabetçilik Mali Destek Programı Başvuru Rehberinde; 2.1.4.1.Uygun Maliyetler başlığı altında; Başvuru sahibinin ve ortağının proje kapsamında yurt içinde görevlendireceği yeni/mevcut personelinin net maaşları uygun maliyetler kapsamında sayılmıştır. Bu kapsamda bütçede insan kaynaklarında karşılığı olan projede görevli personelin (Proje Koordinatörü, Muhasebeci, Mühendis, tekniker, grafiker, pazarlamacı, nitelikli personel, işçi vb. adlar altında) firmanın mali destek kapsamında projede görevlendirdiği Ajans mevcut personeli ile sözleşme imzaladıktan sonra işe aldığı personeller için bu personellerin maliyeti, uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.

İhale ilanı ve İhale Dosyasının Ajans ve Firma Sitesinde yayınlanması gerekiyor mu? İhale ilanının gazetede yayınlanması yeterli değil midir?

Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Mali Destekler için Satınalma Rehberinde belirtilen; “Ajans, kendi mali destek programı kapsamında ihale gerçekleştiren yararlanıcıların ihale ilanlarını internet sitesinde, ziyaretçilerin kolayca görebileceği bir şekilde, yayınlanmasını sağlamalıdır.” “İhale duyurusu yerel ve ulusal basında, yararlanıcının ve Ajans’ın internet sayfasında duyurulur.” “İhale dosyası elektronik ortamda ilgili web sitelerinden indirilecek şekilde yayınlanır.” “Tüm ilanları detaylarıyla birlikte internet sayfasında duyurulmak üzere Ajans’a gönderin ve varsa internet sayfanızda yayınlayın.” hükümleri gereği ihale ilanı ve İhale dosyasının Ajans ve Firmanın internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir.

Proje Denetim Raporunun, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanması zorunlu mudur? Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler de proje denetim raporu hazırlayabilirler mi?

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen; “Ajans mali destek miktarı 200.000 TL’nin üzerinde olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (mali destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir. (Yasal denetim konusunda ulusal veya uluslararası kabul görmüş bir denetim kurumuna (Yeminli Mali Müşavirler/Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi) mensup onaylı bir denetçi tarafından dış denetim). Ajans kamu kurum ve kuruluşlarını dış denetim kuralından muaf tutabilir.” hükmü gereğince Yeminli Mali Müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası veya Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketine mensup onaylı bir denetçi tarafından Denetim Raporu hazırlanabilecektir.

Proje bütçemizde Denetim Raporu için maliyet konulmamışsa yine de denetim Raporu sunmamız gerekir mi? Proje Denetim raporu sunulması için kriterler nelerdir?

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine istinaden Denetim Raporu (Harcama teyidi); a) Kobiler (ve Kamu Kurumu olmayan diğer tüm Yararlanıcılar) için; - Ajansın vereceği Mali Destek tutarı 200.000 TL’nin üzerinde ise talep edilecek, - Ajansın vereceği Mali Destek tutarı 200.000 TL’den daha az ise proje bütçesinde denetim raporu için herhangi bir maliyet konulmuşsa Denetim Raporu talep edilecektir. b) Kamu Kurumları Denetim Raporu talep edilmeyecektir.

Zeyilname, Bildirim, Ara ve Nihai raporları KAYS üzerinden göndermemiz yeterli midir?

2012 Mali Destek programları kapsamında, yararlanıcılarımız KAYS Bilgi sistemi üzerinden sözleşme değişikliği talepleri, ödeme talepleri ve ara ve nihai raporları oluşturup on-line olarak gönderebilmektedir. KAYS sisteminde oluşturulan ve Ajansa sistem üzerinden gönderilen söz konusu talep ve raporların (KAYS sisteminin e-imza modülü tamamlanıncaya kadar) çıktılarının alınıp imzalı bir şekilde Ajansa posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Proje bütçesinde 8. İdari maliyetler kaleminden hangi tür harcamalar yapabiliriz? Bu kalemde yapılan harcamalar için fatura vb. belgelerin sunulması gerekiyor mu?

Proje bütçesinde 8. İdari Maliyetler kalemi kapsamında bütçede başka bir kalem altında maliyetlendirilmemek kaydıyla aşağıda verilen harcamalar yapılabilir;  Haberleşme Giderleri: Projenin yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan haberleşmeye ilişkin masraflar (telefon, fax, internet, posta vb ) genel idari giderler kalemi altında uygun maliyettir.  Kira, Elektrik, Su ve Isınmaya ilişkin Giderler: Bütçedeki “yerel ofis maliyetleri” kalemi, projeye münhasır ve projenin uygulanması için gerekli bir ofisin mevcudiyeti veya kiralanmış olması hallerinde kullanılabilir. Başvuru sahibi tarafından yerel ofis açılmaması durumunda, bu bütçe kaleminde herhangi bir harcama beyan edilmemelidir. Başvuru sahibinin ve varsa ortaklarının mevcut ofis/şubesinin kullanılıyor olması halinde, söz konusu giderler ofisin geri kalan kısımlarından ve/veya ofisteki diğer faaliyetlerden ayrıştırılabilir şekilde, destekleyici belgelerle ortaya konulabiliyorsa bütçenin genel idari giderler kaleminde karşılanabilecektir.  Ulaşım Giderleri: Projenin yürütülmesi amacıyla, proje personeli tarafından yapılan ve bütçenin diğer kalemlerinde yer almayan ilave ulaşım masraflar idari gider kaleminden karşılanabilecektir.  Sarf Malzemelerine İlişkin Giderler: Başka bir bütçe kaleminde öngörülmemiş olması koşuluyla, kırtasiye masrafları ile raporlamaya ilişkin yazılım, kopyalama ve çıktı maliyetleri (toner ve kartuş alımlar gibi) idari giderler kaleminden karşılanabilecektir.  Proje Fonlarının Yönetimi ve Muhasebeleştirilmesi Sırasında Ortaya Çıkan Giderler: Bütçe kalemleri içerisinde yer almamak kaydıyla ilan masrafları, çeviri giderleri bu kapsamda değerlendirilen giderlerdir. İdari Maliyetler kaleminden yapılan harcamaların fatura, dekont ve diğer destekleyici belgelerle kanıtlanması ve bu belgelerin ara/nihai raporla birlikte Ajansa sunulması gerekmektedir.

Ara Rapor sunmadan sadece Nihai Rapor ile projenin kapanışını yapabilir miyiz?

Ajans ile yararlanıcılarımız arasında Mali Destek kapsamında imzalanan Sözleşme Özel ve Genel koşullarda; “Destek yararlanıcısı, ara raporları ve nihai raporu Ajansa sözleşmede belirtilen son tarihe kadar sunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ve bunun nedenini belirten kabul edilebilir ve yeterli bir yazılı açıklamayı (raporun sözleşmede belirtilen teslim edilmesi gereken süre içerisinde) Ajansa sunmayan yararlanıcılara, Ajans tarafından ara ödeme yapılmaz.” hükümleri gereği proje ara rapor sunulmadan nihai rapor ile tamamlanmak istendiği takdirde, Ajans tarafından Ara Ödeme yapılmaması dışında herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır.

2014 Yılı MDP Sıkça Sorulan Sorular
2014 Yılı Mali Destek Programı sıkça sorulan sorularına ulaşmak için tıklayınız.
Başlamış olan bir yatırım/proje/iş ile ilgili proje sunulabilir mi?

Cevap: Sözleşme öncesi yapılan harcamalar uygun maliyet değildir. Ancak daha önce yapılmamış ya da başka yerden finanse edilmeyen mevcut ve/veya yeni yatırımların geliştirilmesine yönelik projeler Ajansa sunulabilir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 19 ve 21

Yatırım yapacağımız alan, ticari sicil gazetesinde firmamızın iştigal alanları bölümünde anılan görev, yetki ve iştigal/faaliyet alan(ları)ı içinde yer almamaktadır. Yine de başvuru yapabilir miyiz?

Cevap: SRE Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere “Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru tarihi itibariyle; görev, yetki ve iştigal/faaliyet alan(lar)ı içerisinde bulunması gerekmektedir.”

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 10

Şahıslar Ajansa proje desteği için başvurabilir mi?

Cevap: SRE Başvuru Rehberinde uygun başvuru sahipleri olarak “4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelikle yeniden düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler” olarak tanımlanmıştır. Gerçek ve tüzel kişilerin Ajansa proje başvurusu yapmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 10

Projelerimizde malzeme alımlarında firmalardan proforma fatura almamız gerekiyor ancak bazı kalemlerde Çevre ve Şehircilik (Eski Bayındırlık) Bakanlığının belirlediği birim fiyatlar zaten var. Bunlar

Cevap: Ajansın projelerde bütçe kalemleri için proforma fatura istemesi piyasadaki en uygun fiyatın tespit edilmesi içindir. Buna göre 10.000, TL’yi aşan her bütçe kalemi için proforma fatura getirilmesi gerekmektedir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 29

Başvuru sahibi olacak olan firmamız mevcut durumda KOBİ statüsünde bulunmaktadır. Ancak 4-5 ay sonra bir başka firma ile birleştirme planlamaktayız. Bu birleşmeye binaen yeni firmamız KOBİ statüsünden

Cevap: Firmanızın başvuru ve sözleşme esnasında KOBİ statüsünde olması başvurunuz için ve sözleşme için yeterli şart olmasına rağmen, uygulama esnasında yapılacak bu türden bir değişiklik sözleşme öncesi durumda başvuru sahibi olamayacak bir tüzel kişiliğin destekten yararlanmasına yol açacaktır. Bu durum mali desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden olan ya da başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı düşen, onaylanması uygun olmayan bir değişikliğe yol açacaktır. Ayrıca sözleşme kapsamında sağlanan tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemeler Genel Sekreterliğin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle başkasına devredilemez.

 

Referans: Ahiler Kalkınma Ajansı, Proje Uygulama Rehberi Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği - Proje ile sağlanan tesis ve ekipmanların mülkiyeti

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

 

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker.

2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).

3- Küp şeker.

4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları.

5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

6- Kömür istihracına yönelik yatırımlar (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düşük C” kategorisinde yer alan kömürler hariç).

7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.

b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.

c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar.

2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağlık yatırımları.

3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.

4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.

5- Sinema salonu yatırımları.

6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.

7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).

8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

9-   Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.

13- Yat ithali yatırımları.

 

14- Taşıt kiralama yatırımları.

 

15- Halı yıkama yatırımları.

16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.

18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

II - TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

 

1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.

3- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.

4- Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.

5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem

şartı aranır.

B. İMALAT SANAYİ 

1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.

2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla,  teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.

2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

4- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.

8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.

9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.

10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.

11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.

12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.

13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

Proje süresi asgari 6 ay olarak belirlenmiş ama bizim planımızda düşündüğümüz sistemi kurmak yaklaşık 10 -11 gün sürecektir yani asgari sürenin altında bir sürede bitirilebilecektir. Bu duruma göre bu

Soru: Proje süresi asgari 6 ay olarak belirlenmiş ama bizim planımızda düşündüğümüz sistemi kurmak yaklaşık 10 -11 gün sürecektir yani asgari sürenin altında bir sürede bitirilebilecektir. Bu duruma göre bu programa başvurabilir miyiz?

 

Cevap: Asgari proje süresinden daha kısa sürede projenin bazı faaliyetleri bitirilebilir ancak projenin tümünün bitirilmesi mümkün olmayabilir. İhale süreci, ödemelerin yapılması, raporlamaların ve mali denetimlerin gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında projeler için asgari süre olarak 6 (altı) ay belirlenmiştir. Bu durumda projeleri Ajans’a sunarken projenin en az 6 ay sürecek şekilde planlanması gerekmektedir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi, 2.1.3.1 Süre

2012 Yılı mali destek programı kapsamında şirketimiz Ajansınızdan destek almıştır. Aynı şirket ortaklarının hali hazırdaki başka bir şirketinin Ajanstan destek almasında bir mani var mıdır? veya hisse

Soru: 2012 Yılı mali destek programı kapsamında şirketimiz Ajansınızdan destek almıştır. Aynı şirket ortaklarının hali hazırdaki başka bir şirketinin Ajanstan destek almasında bir mani var mıdır? veya hisse ortakları aynı olan iki farklı firma ile başvurduğumuz takdirde ikisi içinde destek alabilir miyiz?

 

Cevap: Şirketlerde önemli olan kriter şirketin tüzel kişiliğidir. Şirketin ortakları, yöneticileri değildir. Bu durumda her iki firma için de proje başvurusunda bulunmanızda bir mahsur yoktur. Ayrıca 2012 yılında Ajans’tan destek alan ve ortakları aynı fakat tüzel kişiliği farklı olan diğer bir firmanın Ajans’tan 2014 yılı mali destek programları kapsamında destek almasında bir engel yoktur.

 

Referans: DYK

Ajansa yazılacak proje kapsamında eş finansmanı bir bankadan kredi olarak karşılamamız mümkün müdür? Eğer mümkün ise kredi geri ödeme süresi proje süresinden fazla olabilir mi?

Soru: Ajansa yazılacak proje kapsamında eş finansmanı bir bankadan kredi olarak karşılamamız mümkün müdür? Eğer mümkün ise kredi geri ödeme süresi proje süresinden fazla olabilir mi?

 

Cevap: Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Bu durumda, başvuru sahibinin kendisinin karşılaması gereken eş finansmanı kredi yolu ile sağlamasında bir engel yoktur. Ancak bu durumda sözleşme bitiş tarihi itibariyle yararlanıcının yükümlülüklerini yerine getirmiş olması (eş finansmanı sağlaması ve projedeki taahhütlerini yerine getirmesi) gerekir. Kredinin geri ödenmesi Banka ile yapılacak sözleşmeye bağlı olup proje süresini aşabilir.

 

Referans: DYK 2.1.1.1.1.2. Eş finansman

Ücret karşılığı proje yazan danışmanlık firmalarının ya da daha önce Ajansta çalışan kişilerin Ajans ile bir ilişkisi var mıdır? Danışman firma tarafından yazılan proje kesin kazanır mı?

Soru: Ücret karşılığı proje yazan danışmanlık firmalarının ya da daha önce Ajansta çalışan kişilerin Ajans ile bir ilişkisi var mıdır? Danışman firma tarafından yazılan proje kesin kazanır mı?

 

Cevap: Ahiler Kalkınma Ajansı’nın hiçbir danışmanlık firmasıyla ya da eski Ajans çalışanı ile ilişkisi bulunmamaktadır. Ajansa yapılan proje başvuruları değerlendirilirken projenizi kimin yazdığı Ajans tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamaktadır. Ayrıca Ajansımız ücretsiz olarak proje yazma eğitimi vermektedir. Bu eğitimlere başvurular internet sitemizden online olarak alınmaktadır. Diğer taraftan konu ile ilgili Ajansımızın yaptığı duyuruya bakılması rica olunur. http://www.ahika.gov.tr/index.php?page=haber&id=463

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi, 2.1.4.1 Uygun Doğrudan Maliyetler

Katma değeri yüksek ürün üreten yeni ve sıfırdan bir fabrika kurulumu olumsuz karşılanmakta mıdır? Yani fabrika kurulumları programa dâhil değil midir?

Soru: Katma değeri yüksek ürün üreten yeni ve sıfırdan bir fabrika kurulumu olumsuz karşılanmakta mıdır? Yani fabrika kurulumları programa dâhil değil midir?

 

Cevap: Yeni bir fabrika ya da işin kurulması olumsuz karşılanmamaktadır. Bilakis teşvik edilmektedir. Ancak başvuru sahibinin ilgili işi yapabileceğini göstermesi (sf. 36’de yer alan Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi bölümünden yeterli puanı alabilmesi) gerekmektedir. Ayrıca projeniz için gerekli olabilecek küçük ölçekli alt yapı (inşaat) işleri toplam bütçenin değil Ajans desteğinin % 30’unu (yüzde otuz) aşamaz.

 

Referans: Başvuru rehberinin “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” bölümü, Değerlendirme Tablosu Bölüm 1, Uygun maliyetler Bölümü Diğer taraftan konu ile ilgili Ajansımızın yaptığı duyuruya bakılması rica olunur.

Proje kapsamında idari ve teknik personel ya da vasıfsız işçi sayısı sınırlaması bulunmakta mıdır?

Soru: Proje kapsamında idari ve teknik personel ya da vasıfsız işçi sayısı sınırlaması bulunmakta mıdır?

 

Cevap: Başvuru sahibinin ve ortağının proje kapsamında yurt içinde görevlendireceği yeni/mevcut personelinin net maaşları (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır) uygun maliyettir. Projede gerekçelendirilmesi yapılmak kaydıyla bu konuda sayı sınırlandırılması yoktur.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 20

Firma olarak yeni yatırım yapmak istiyoruz. Acaba hangi alanlarda yapacağımız yatırımlar Ajansınızca öncelikli olarak desteklenecektir.

Soru: Firma olarak yeni yatırım yapmak istiyoruz. Acaba hangi alanlarda yapacağımız yatırımlar Ajansınızca öncelikli olarak desteklenecektir.

 

Cevap: Bu teklif çağrısında SRE Başvuru Rehberinde belirtilen alt bölgelerden ve sektörlerden gelecek başvurular öncelikli olarak desteklenecektir (Bkz. Değerlendirme Tablosu, sf. 36).

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 14-15-16-17

Sektörümüz, başvuru rehberinde belirtilen öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır. Yine de başvuru yapabilir miyiz?

Soru: Sektörümüz, başvuru rehberinde belirtilen öncelikli sektörler arasında yer almamaktadır. Yine de başvuru yapabilir miyiz?

 

Cevap: Evet, başvuru yapabilirsiniz. Öncelikli sektörler yalnızca Değerlendirme Tablosu bölüm 2.2.2.’de puan avantajına sahip sektörlerdir. Bu puanlama sistemi, diğer sektör başvurularına herhangi bir engel oluşturmamaktadır.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 36

Organik gübre ve tarımsal perlit üretimi, tarıma dayalı sanayi kapsamında değerlendirilebilir mi?

Soru: Organik gübre ve tarımsal perlit üretimi, tarıma dayalı sanayi kapsamında değerlendirilebilir mi?

 

Cevap: Hammaddenin işlenmesi ve herhangi bir işleme tabi tutulması, sınıflandırma, paketleme vb. prosesleri içerecek bir yatırım olduğunda tarıma dayalı sanayi kapsamında değerlendirilebilir. Ancak Başvuru Rehberi bölüm 2.1.4.2’de belirtilen Birincil tarım faaliyetleri uygun maliyet değildir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 21

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi almış bir yatırımın aynı harcama kalemleri için Ajans’tan deste

Soru: 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi almış bir yatırımın aynı harcama kalemleri için Ajans’tan destek alması mümkün müdür?

 

Cevap:2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 29. Maddesinde yer alan “Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz” hükmü gereğince yatırımlarda aynı harcama kalemleri için hem Ajans desteklerinden hem de 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan destek unsurlarından faydalanılması mümkün değildir.

 

Referans: 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

İşletmemiz geçtiğimiz yıl, Ahiler Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programından yararlandı. 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’na başvuruda b

Soru: İşletmemiz geçtiğimiz yıl, Ahiler Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programından yararlandı. 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’na başvuruda bulunabilir miyiz?

 

Cevap: Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Dolayısıyla 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı’na başvurabilmeniz için Program son başvuru tarihi olan 21.03.2014’e kadar, önceki projenizin nihai ödeme tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

 

Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği - 10.Md.

Hangi alanlarda Ajans’a başvuru yapamam? Desteklenmeyecek veya desteklenmesi belli şartlara bağlı yatırım konuları nelerdir?

Soru: Hangi alanlarda Ajans’a başvuru yapamam? Desteklenmeyecek veya desteklenmesi belli şartlara bağlı yatırım konuları nelerdir?

 

Cevap: Bu teklif çağrısında SRE Başvuru Rehberinde sf. 14’de yer alan uygun olmayan konular ile mevzuata uygun olmayan ve Devlet yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek 4’ünde belirtilen teşvik edilmeyecek sektörler/yatırımlar teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir. Yine aynı ekte yer alan “Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konularında” ilgili şartlar aranacaktır.

 

Referans: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve diğer ekleri için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1. htm

2012 yılında kümeslerimizden birini kendi öz sermayemizle revizyona sokup kafeslerini değiştirmiş bulunmaktayız.Şu anda kümeslerimizden birini daha revizyona sokup kafeslerini değiştirerek modernize etmek istiyoruz. Bu modernizasyon projesinde yumurta tavuğu kafesi alımı için Ajansınızdan destek istiyoruz. Proje konusu uygun mudur?

Soru: 2012 yılında kümeslerimizden birini kendi öz sermayemizle revizyona sokup kafeslerini değiştirmiş bulunmaktayız.Şu anda kümeslerimizden birini daha revizyona sokup kafeslerini değiştirerek modernize etmek istiyoruz. Bu modernizasyon projesinde yumurta tavuğu kafesi alımı için Ajansınızdan destek istiyoruz. Proje konusu uygun mudur?

 

Cevap: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 II-Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları-A. Tarım Ve Tarımsal Sanayi Madde 4’e uygun olarak projelendirilen yatırımlar için 2014 Yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programına başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Referans: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 II-Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

Proje bütçemiz düşük olup,Ajanstan düşük oranda destek talep etmek projemizin kabul edilme olasılığını artırır mı?

Soru: Proje bütçemiz düşük olup,Ajanstan düşük oranda destek talep etmek projemizin kabul edilme olasılığını artırır mı?

 

Cevap: Proje bütçesinin düşük ya da yüksek olması değil belirlenen asgari ve azami sınırlar içinde olması gerekmektedir. Bütçe Rehberde belirtilen uygun maliyetler çerçevesinde, gerçekçi piyasa maliyetleri gözetilerek yazılmalı ve projenin uygulanması için gerekli ve yeterli olmalıdır. Bütçenizin tamamı puan tablosunda yer alan Bütçe ve Maliyet Etkinliği bölümüne göre değerlendirilecektir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 36 Değerlendirme Tablosu

Ajans proje bütçesinde revizyon yapacak mıdır?

Soru: Ajans proje bütçesinde revizyon yapacak mıdır?

 

Cevap: Başvuru sahiplerinden gerçekçi ve uygun maliyetlerin yer aldığı bütçelerin hazırlanması beklenilmektedir. Bununla birlikte Ajans gerçekçi olmayan, piyasa maliyetlerine göre abartılı bulduğu, projenin uygulanması için ya da beklenen sonuçlar için gereksiz bulduğu, uygun olamayan maliyetlerin yer aldığı bütçe kalemlerinde revizyona gitme hakkını haizdir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler

Kurulu tesisimizde Leasing yolu ile makine/ekipman alımı yapmak istiyoruz. Leasing uygun maliyet midir?

Soru: Kurulu tesisimizde Leasing yolu ile makine/ekipman alımı yapmak istiyoruz. Leasing uygun maliyet midir?

 

Cevap: “Leasing yoluyla yapılacak makine ekipman temini” uygun olmayan maliyetler arasındadır.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 21

Firma olarak lisanslı güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlıyoruz. Ajansınızdan destek alabilir miyiz?

Soru: Firma olarak lisanslı güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlıyoruz. Ajansınızdan destek alabilir miyiz?

 

Cevap: Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış; proje konusu ile uyumlu olan ve geçerliliği devam eden belge, izin ve lisansların sözleşme aşamasında Ajansa sunulması gerekmektedir. EPDK tarafından daha önce verilmiş geçerli bir lisansın olmaması, yeni lisans alma sürecinin zorluğuda göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılacaktır.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 25

İhracat yapan firmamız proje ortağı olarak üretim yapan diğer firmamızı gösterebilir mi?

Soru: İhracat yapan firmamız proje ortağı olarak üretim yapan diğer firmamızı gösterebilir mi?

 

Cevap: Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kayıtlı olması” koşulu dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 12

Firmamızın aynı vergi numarası altında, iki ayrı ajansa proje verilip, farklı makineler alınabilir mi?

Soru: Firmamızın aynı vergi numarası altında, iki ayrı ajansa proje verilip, farklı makineler alınabilir mi?

 

Cevap: 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere “Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısına başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kurulmuş/tescil edilmiş olması” gerekmekte olup, bu şartı ve Rehberde belirtilen bölümdeki (SRE Başvuru Rehberi 2.1. Uygunluk Kriterleri) diğer şartları sağlayan işletmeler Ajansımıza proje başvurusunda bulunabilirler.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi sf. 10

Hazır yemek sektöründe (tabldot ve toplu yemek) faaliyet gösteren firmamız Ajansa proje sunabilir mi?

Soru: Hazır yemek sektöründe (tabldot ve toplu yemek) faaliyet gösteren firmamız Ajansa proje sunabilir mi?

 

Cevap: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” A. Tarım Ve Tarımsal Sanayi Bölümü Madde 2’de belirtildiği üzere dışarıya yemek(hazır yemek) hizmeti sunan işletmeler desteklenmeyecek sektörlerdendir. Faaliyet gösterdiğiniz ve yatırım yapmayı düşündüğünüz sektör teşvik edilmeyecek sektörler arasında sayıldığı için bu konuda Ajansımızdan destek almanız mümkün değildir.

 

Referans: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı EK-4 Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

Ceviz yetiştiriciliği için gerekli olan maddi ihtiyaçlarımızı karşılama amaçlı "uzun vadeli krediye/hibeye" ya da bunu karşılayacak projeye ihtiyaç duymaktayız. Hibe imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Soru: Ceviz yetiştiriciliği için gerekli olan maddi ihtiyaçlarımızı karşılama amaçlı "uzun vadeli krediye/hibeye" ya da bunu karşılayacak projeye ihtiyaç duymaktayız. Hibe imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Cevap: 2014 yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Rehberi’nin “2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri” başlıklı bölümünde de belirtildiği üzere “Birincil tarım faaliyetleri” uygun proje konusu değildir. Başvuru Rehberinde başvuru sahiplerinin, ortaklarının, proje konusunun, maliyetlerin uygunluğu gibi kriterler açıklanmış olup, Rehberde belirtilen kriterleri sağlayacak şekilde hazırlayacağınız projeniz ile başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi “2.1.3.3. Proje Konuları ve Faaliyetleri”

Proje kapsamında forklift almayı düşünüyoruz. Forklift uygun maliyet olabilir mi?

Soru: Proje kapsamında forklift almayı düşünüyoruz. Forklift uygun maliyet olabilir mi?

 

Cevap: 2014 yılı Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek Programı Rehberi’nin “2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler” bölümünde de belirtildiği gibi “her türlü taşıt alımları” uygun olmayan maliyetler arasındadır. Bu uygunluk kriteri doğrultusunda forklift alımı, uygun olmayan maliyettir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi 2.1.4.2. Uygun Olmayan Maliyetler

Mali Destek Programı kapsamında 15 tane prefabrik olarak yapılacak bungalow tipi bina ile kompleks bir yapıda pansiyon işletmesi kurmak istiyoruz. Ancak küçük ölçekli yapım işlerinin %30’u geçmemesi istenmektedir. Prefabrikler için alınan tekliflerde prefabrik yapımı için sadece inşaat işleri değil, uygun harcama malzemeleride bulunmaktadır. bu durumda prefabriğin tamamını ekipman listesine ekleyebilir miyiz?

Soru: Mali Destek Programı kapsamında 15 tane prefabrik olarak yapılacak bungalow tipi bina ile kompleks bir yapıda pansiyon işletmesi kurmak istiyoruz. Ancak küçük ölçekli yapım işlerinin %30’u geçmemesi istenmektedir. Prefabrikler için alınan tekliflerde prefabrik yapımı için sadece inşaat işleri değil, uygun harcama malzemeleride bulunmaktadır. bu durumda prefabriğin tamamını ekipman listesine ekleyebilir miyiz?

 

Cevap: Bungalow tipi yapılar küçük ölçekli yapım işi olarak değerlendirilmektedir.Küçük ölçekli yapım işlerinin tutarı Ajanstan talep edilen destek tutarının %30’unu geçmemesi gerekmektedir. Prefabrik yapımına dair gerekli materyaller de söz konusu küçük ölçekli yapım işinin parçası olduğundan, makineekipman kaleminde değerlendirilemeyecektir.

 

Referans: SRE Başvuru Rehberi 2.1.4.1. Uygun Maliyetler

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.