DUYURUYU
PAYLAŞ
25
MART
2024
2024 Yılı SOGEP Ön Başvuru Süreci Başladı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na (SOGEP) yönelik proje fikri toplama, ön başvuru ve proje hazırlık sürecini başlatmıştır. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından kalkınma ajansları koordinasyonunda 81 ilde yürütülmektedir.

 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN AMACI

 

SOGEP’in amacı; yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

 

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI’NIN ÖNCELİKLERİ

 

 1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak:

* Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,

* Genç istihdamını artırmaya,

* İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine,

 

2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik:

* Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

* İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

* Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına,

 

3. Sosyal İçerme:

* Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,

* Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

* Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına,

 

4. Sosyal Sorumluluk:

* Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,

* Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne,

yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

2024 YILI SOGEP UYGULAMASI ÖRNEK PROJE TEMALARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın Girişimciliği/Kadın İstihdamı” temasıyla uyumlu olarak kadınların istihdamını içeren proje fikirleri önceliklendirilecektir.

 2024 yılı SOGEP uygulaması örnek proje temaları aşağıda yer almakta olup bu temalara ilişkin detay bilgiler Ek-2’de sunulmaktadır. Programın amacına ve önceliklerine uygun olduğu sürece aşağıda listelenen temalar haricindeki projelerle de başvuru yapılması mümkündür.

 

SOGEP 2024 Yılı Uygulaması Öncelikli Proje Temaları:

·              Tema 1: İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Projeleri

·              Tema 2: Kooperatiflerin Ölçeklendirilmesi Projeleri

·              Tema 3: Hane Halkı Gelir Getirici Projeler

·              Tema 4: Üretim Alanlarında Kreş Kurulması

·              Tema 5: Kadınlara Yönelik Sosyal Üretim Merkezleri

·              Tema 6: Engelli Bireyler ve Bakım Veren Kadınlara Yönelik Gündüzlü Bakım Merkezleri

 

Hazırlanacak olan projelerin desteklenme şansını artırmak için; başta gençlerin ve kadınların istihdama katılımın kolaylaştırılması, mesleki eğitime katkı sağlanması, üretime yönelik olması, proje sonuçlarının kırsal kesimde yaşayanları ve toplumun dezavantajlı kesimlerini olumlu yönde etkilemesi, atıl durumdaki kamu binalarının birtakım iyileştirmeler yapılarak kullanılması ve eş finansman tutarının olabildiğince yüksek tutulması gibi hususlarının göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.

 

 

PROJE SÜRESİ VE FİNANSMANINA İLİŞKİN HUSUSLAR

* Program kapsamında başarılı bulunarak desteklenecek proje tekliflerinin, asgari bütçesi 1.000.000,00 (bir milyon) TL’dir.

* Destek oranı;

         o Kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru sahibi olduğu projeler için en fazla %90,

         o Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projeleri için en fazla %50’dir.

* Projelerin uygulama süresi en fazla 18 aydır.

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•             Kamu kurum ve kuruluşları,

•             Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

•             Birlikler ve kooperatifler,

•             Sivil toplum kuruluşları,

•             Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

•             Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler (Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilirler.)

 

 PROGRAMA VE PROJELERE YÖNELİK ÖNEMLİ NOT

•             Projenin sosyal sorunlara çözüm sunabilecek özgün içerikli olması gerekmektedir.

•             Hazırlanacak projelerin yukarıdaki program önceliklerden en az biri ile ilgili olması gerekmektedir.

•             Projenin birden çok öncelik ile doğrudan ilişkili olması tavsiye edilmektedir.

•             Projenin somut çıktılarının olması ve sonuç odaklı olması beklenmektedir.

•             Sorun ve mevcut durum analizini, yapılmış bir araştırma veya çalışma sonucundaki somut bir ihtiyaca dayandıran projeler avantajlı olacaktır.

•             Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekâna ilişkin herhangi bir mülkiyet sorununun bulunmadığı ve sıfırdan bir inşaat yerine kaynak verimliliği hususu uyarınca atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılandığı projeler öne çıkacaktır.

•             İşletme gelir-gider yapısını ve modelini net olarak tanımlamış projeler avantajlı olacaktır.

•             Proje içeriğinde eğer satış-pazarlamaya yönelik unsurlar var ise satış-pazarlama analizlerini doğru ve gerçekçi olarak yaparak pazar bağlantısı sağlamış projeler öne çıkacaktır.

•             Proje bütünlüğü olmayan birbirinden kopuk faaliyetleri içeren, temel sosyal hizmet sunumuna yönelik, sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren, sadece kısa süreli eğitim verilmesine odaklanan ve yurt dışında gezi, seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren projeler uygun olarak değerlendirilmeyecektir.

 

 

BAŞVURU SÜRECİ

Program kapsamında proje fikri olan başvuru sahiplerinin bu ilan sayfasında ek olarak yer alan Ek 1 SOGEP Ön Başvuru Formunu doldurarak, en geç 19.04.2024 saat 18.00’e kadar sogep@ahika.gov.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. 

 

Ön başvurular sonrasında Ajans tarafından ön değerlendirme aşamasında uygun görülen proje sahipleri ile iletişime geçilerek Ajans ve başvuru sahibi kurum koordinasyonunda ve iş birliğinde projeler geliştirilecek, nihai proje başvuru formu hazırlanacaktır. Ardından bu projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine ve onayına sunulacaktır.

 

Programa ilişkin soru ve görüşlerinizi sogep@ahika.gov.tr e-posta adresine gönderebilir, 0 (384) 214 36 66 numaralı telefondan Ajans ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

2024 Yılı SOGEP Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı

04.04.2024 tarihinde saat 14.00’te 2024 Yılı SOGEP’e ilişkin çevrim içi bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Toplantı Bağlantısı:  https://us06web.zoom.us/j/82253827848?pwd=LjCBEWA2WnZN9ZkKqzbksIZ0gH9dfL.1   

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.