PAYLAŞ
03
MAYIS
2021
T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Elektrik Alımı İhale İlanı

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında kullanılmak üzere elektrik alımı için enerji ihalesi yapılacaktır. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

İdarenin Adı: T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI

Adresi: Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42 Merkez-NEVŞEHİR

Tel-Fax: 0 384 214 36 66 – 0 384 214 00 46

İhale konusu hizmetin niteliği, adı, türü, miktarı, süresi:

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında kullanılmak üzere elektrik alımı için enerji ihalesi yapılacaktır.

İhale konusu işin süresi: 1 (bir) yıl  

İhale konusu işin yapılacağı yer: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binası; Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42 Merkez-NEVŞEHİR

İhale Usulü: Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esaslarının 10 uncu maddesine göre Herkese Açık İhale Usulü

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: Ajans Genel Sekreterlik Merkez Binası Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42 Merkez-NEVŞEHİR adresinden Ahmet Mert ÖZTAN’ dan temin edebilirler.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

(1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu (EK 1 ve EK 2)

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma (EK 4) uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ajansın banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, (T.C. Ahiler Kalkınma Ajansının Vakıflar Bankası Nevşehir Sanayi Şubesi’nde bulunan TR 24 0001 5001 5800 7297 2192 03 IBAN numaralı banka hesabı)

e) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, (EK3)

h) Adres Beyanı (EK 7)

i) Yasaklı olunmadığına dair taahhütname  (EK 6)

k) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Vergi ve SGK borcu olmadığına ilişkin belgeler

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00 (Yüz Elli) Türk Lirası karşılığı Ajans adresinden satın alınabilir.

Geçici Teminat: İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Nakit teminatlar Ahiler Kalkınma Ajansının Vakıflar Bankası Nevşehir Sanayi Şubesi’nde bulunan TR 24 0001 5001 5800 7297 2192 03 IBAN numaralı banka hesabına geçici teminat olarak yatırılacaktır.

Teklifler; 26/05/2021 Çarşamba saat; 15:00’ e kadar; İdarenin Cevher Dudayev Mah. Vatan Cad. No:42 Merkez-NEVŞEHİR adresine teslim edilebilir. Tekliflerin İhale tarihinden itibaren en az 45 gün geçerlilik süresi bulunmalıdır.

Ahiler Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, ilan edilen hizmet alımına ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.